Välj en sida
kirkkonummi

Miljötillstånd och tillsyn

Många åtgärder och projekt som påverkar miljön förutsätter tillstånd eller befrielse från tillstånd För vissa åtgärder räcker det med anmälan.

Ansökningar om tillstånd och anmälningar via Lupapiste:

Vid den elektroniska servicen vägleder ymparistonsuojelu@kirkkonummi.fi

Information in English

Tillstånd

Miljötillstånd
Marktäktstillstånd
Befrielse från anslutning till vatten- och eller avloppsnätet

Tillstånd för ordnande av tävlingar och övningar med motordrivna fordon i terrängen
Tillstånd för miljöåtgärder, t.ex. jordbyggnadsarbete som förändrar landskapet eller trädfällning
Åtgärdstillstånd för byggande eller ändring av ett fastighetsbestämt avloppsvattensystem

Anmälningar och utredningar

Anmälan om tillfällig verksamhet som orsakar buller och skakningar
Anmälan om verksamhet av försöksnatur
Anmälan om en exceptionell situation som avses i miljöskyddslagen

Anmälan om tagande av substanser för husbehov
Anmälningar som gäller lagring av gödsel
Anmälan om yrkesmässig avfallsinsamling till avfallshanteringsregistret

Övriga tillstånd och anmälningar

Tillstånd för tävlingar och övningar med motordrivna vattenfordon

Anmälan on verksamhet till datasystemet för miljövårdsinformation
Anmälan om hamn till datasystemet för miljövårdsinformation
Anmälan om verksamhet där flyktiga organiska föreningar används till datasystemet för miljövårdsinformation

Redovisning av hantering av bygg- eller rivningsavfall

Anmälan om utnyttjande av avfall i jordbyggnad
Anmälan om marksubstanser som tagits

Dikning
Anmälan om muddring eller annat mindre vattenbyggnadsarbete