Välj en sida
Framsidan / Småbarnspedagogik och utbildning / Undervisning och utbildning / Gymnasierna och yrkesutbildningen / Att studera på andra stadiet / Utvidgad läroplikt
kirkkonummi

Utvidgad läroplikt

Läroplikten utvidgades i hela landet i augusti 2021. Andra stadiets utbildning blev avgiftsfri. Läropliktsåldern steg till 18 år eller tills den unga avlagt en examen på andra stadiet. I fortsättningen har den unga rätt till avgiftsfri utbildning på andra stadiet till utgången av det kalenderår då den studerande fyller 20 år.

Gemensam ansökan 2023

Den gemensamma ansökan infaller 21.2-21.3.2023. Ansökan görs på www.studieinfo.fi.

Samtidigt pågår även ansökan till yrkesutbildning med krävande särskilt stöd och ansökan till handledande utbildningar efter grundläggande utbildning.

Om eleven inte får en studieplats vid gemensam ansökan, fortsätter skyldigheten att söka till utbildning tills den unga får en studieplats.

Genom kontinuerlig ansökan kan en person med läroplikt ansöka om studieplats under hela året. Den som ansöker genom kontinuerlig ansökan behöver vara i direkt kontakt med läroanstalten hen söker till.

Ansökningsskyldighet

Vad betyder det här för eleverna i årskurs 9?

Ansökningsskyldigheten betyder, att en läropliktig ungdom måste söka till:

 • utbildning på andra stadiet
 • till utbildning i övergångsskedet
 • eller annan utbildning som omfattas av läroplikten

I den gemensamma ansökan ingår tre olika ansökningar:

 • ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning
 • ansökan till yrkesutbildning med krävande särskilt stöd
 • ansökan till handledande utbildningar efter grundläggande utbildning

Läroplikten efter den grundläggande utbildningen fullgörs i regel genom:

 • avläggandet av yrkesinriktad grundexamen eller yrkesexamen
 • avläggandet av gymnasiets lärokurs för unga eller för vuxna, eller studentexamen
 • utbildning som handleder för examensutbildning (HUX)
 • folkhögskoleutbildning för läropliktiga

Eleverna söker på våren under nian till utbildning genom gemensamma ansökan (GEA) eller på något annat sätt. I den gemensamma ansökan kan man samtidigt ansöka till både gymnasie- och yrkesutbildningen, upp till sju olika alternativ.

Vad betyder utvidgande av läroplikten för vårdnadshavare?

Den läropliktiges vårdnadshavare ska se till att den läropliktige fullgör läroplikten.

Vad betyder den utvidgade läroplikten för utbildningsanordnaren?

Grundskolan är skyldig att handleda och övervaka fullgörandet av läroplikten tills den eleven som går ut nian inleder sina studier i utbildning efter grundläggande utbildningen. När en elev inleder utbildning som leder till fullgörandet av läroplikten övergår ansvaret för handledningen och stödet till den som anordnar utbildningen.

Om eleven inte får en studieplats vid den gemensamma ansökan handleds eleven att söka i den kontinuerliga ansökan.

Om eleven fortfarande är utan studieplats efter sommaren eller om en läropliktig avbryter påbörjade studier ansvarar hemkommunen för fortsatt handledning. I de här situationerna lönar det sig för eleven att även själv vara direkt i kontakt med Navigatorn Kyrkslätt, där man får vägledning i ansökningsärenden.

När den studerande börjar i andra stadiets utbildning handleds och stöds hen av läroanstalten för att fullfölja läroplikten.

Studiernas avgiftsfrihet 

Rätten till avgiftsfri utbildning på andra stadiet trädde i kraft hösten 2021 och gäller de unga som berörs av den utvidgade läroplikten. Personer för vilka läroplikten enligt gällande lag om grundläggande utbildning har upphört före den 1 januari 2021 omfattas inte av utvidgningen av läroplikten.

Förutom bespisning och undervisning är följande avgiftsfritt:

 • läromedel och annat studiematerial
 • arbetsredskap, -kläder och –material
 • avläggandet av studentexamen, 5 prov.

Dessutom är skolresor, vilka är minst 7 km i en riktning, avgiftsfria på andra stadiet. De avgiftsfria skolresorna på andra stadiet betalas med understöd från Folkpensionsanstalten (FPA).

Personliga redskap som behövs vid utbildningar som betonar särskilda intressen, såsom musikinstrument eller sportutrustning som den studerande använder också på annat sätt än i samband med undervisningen, ska fortfarande betalas av den studerande själv.

Avgiftsfriheten pågår till utgången av det kalenderår då den studerande fyller 20 år.

Läs mer om den utvidgade läroplikten på Undervisnings- och kulturministeriets webbplats. 

Tilläggsuppgifter:

Laura Skaffari
Koordinator för läroplikt
tfn 050 414 0939

Katri Vepsä
Direktör för svensk småbarnspedagogik och utbildning
tfn 050 414 3464

e-post:
fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi