Välj en sida
Framsidan / Småbarnspedagogik och utbildning / Småbarnspedagogik och förskoleundervisning / Information om småbarnspedagogik och förskoleundervisning
kirkkonummi

Information om småbarnspedagogik och förskoleundervisning

Småbarnspedagogik med tillhörande förskoleundervisning och grundläggande utbildning bildar en helhet för barnets växande och lärande som framskrider konsekvent och utgör en grund för livslångt lärande.

Småbarnspedagogik

Småbarnspedagogiken är en del av det finländska utbildningssystemet och ett viktigt skede i barnets växande och lärande. Med småbarnspedagogik avses en systematisk och målinriktad helhet som består av fostran, undervisning och vård av barn och i vilken pedagogiken betonas. Målet med småbarnspedagogiken är att stöda barnets uppväxt, utveckling och lärande och att främja välmående.

Småbarnspedagogik ordnas i daghem och i familjedagvård och invånarparksverksamhet.

Småbarnspedagogiken baserar sig på planen för småbarnspedagogik. Planen för småbarnspedagogik är gemensam för både enheterna inom småbarnspedagogik och familjedagvården. Planen för småbarnspedagogiken fastställer, styr och stöder genomförandet av småbarnspedagogiken. Kyrkslätts plan för småbarnspedagogik grundar sig på de nationella grunderna för planen för småbarnspedagogik.

För varje barn utarbetas en plan för småbarnspedagogik tillsammans med barnet och vårdnadshavarna.

Med hjälp av planen för småbarnspedagogik ställer man upp gemensamma mål och kommer överens om hur man systematiskt främjar varje barns individuella utveckling, lärande och välmående inom småbarnspedagogik. Vid behov fungerar den även som medel för planering av stöd för utveckling och lärande. Om barnet förutom förskoleundervisningen deltar i småbarnspedagogiken kan målen och de saker som ska beaktas i anslutning till småbarnspedagogiken antecknas i läroplanen för förskoleundervisningen.

Förskoleundervisning

Innan läroplikten börjar är barnet skyldigt att delta i förskoleundervisning eller annan verksamhet som uppnår målen för förskoleundervisning i ett års tid. Förskoleundervisning är verksamhet som stöder barnets lärande, deltagande, utveckling och uppväxt. Barnen diskuterar, leker, rör sig, forskar, provar, skaffar information och löser problem under förskoleundervisningen.  I förskoleundervisningen stärks barnets självförtroende, och barnet erbjuds positiva erfarenheter av lärande och möjligheter till mångsidig interaktion med jämnåriga.

Förskoleundervisningen grundar sig på planen för förskoleundervisning  Läroplanen för förskoleundervisningen är en plan om hur förskoleundervisningen ordnas i Kyrkslätt. Kyrkslätts läroplan för förskoleundervisning grundar sig på Grunderna för förskoleundervisningens läroplan av Utbildningsstyrelsen.

I Kyrkslätt uppgörs även Barnets plan för förskoleundervisning för varje barn. Utgående från läroplanen för förskoleundervisning och barnens planer utarbetas dessutom  Gruppens plan för förskoleundervisning där verksamheten preciseras utgående från gruppens behov.

Vårdnadshavarna kan ansöka om ledigt från förskoleundervisningen för barnet på grund av semester eller annan orsak. Om frånvaron är kortare än två veckor meddelar vårdnadshavarna läraren inom förskoleundervisningen. Om frånvaron är längre än två veckor fattar daghemsföreståndaren beslut om frånvaro och då ska ansökan göras skriftligt minst två veckor i förväg. Förskoleenheten är inte skyldig att göra specialarrangemang på grund av barnets frånvaro.