Välj en sida
kirkkonummi

Specialsimningskort och seniormotionskort + 68 år

Specialsimningskort

Från 1.3.2023:

Specialsimkort beviljas Kyrkslättsbor för simning på egen hand. Specialsimkortet är simhallens årskort som beviljas endast på vissa grunder (Bildnings- och fritidsnämnden, 2.2.2023 § 9). Kortet berättigar till ett simhallsbesök per dag i Kyrkslätts simhall under hallens öppettider. Kortet är i kraft ett (1) år från inköpsdagen.

Avgifter

 • vuxna 76,20 € + en eventuell inlösningsavgift på 4,60 €
 • barn 5-16 år 38,10 € + en eventuell inlösningsavgift på 4,60 €

Ansökan om specialsimkort

Specialsimkort som beviljas vid simhallen

Vid simhallens kassa kan man köpa specialsimkort genom att uppvisa synskadekort, parkeringstillstånd för rörelsehindrade eller ett FPA-kort med någon av följande beteckningar:

 • Astma (FPA-kortets beteckning 203)
 • Diabetes (FPA-kortets beteckning 103)
 • Epilepsi (FPA-kortets beteckning 111)
 • MS (FPA-kortets beteckning 109, 303)
 • Parkinson (FPA-kortets beteckning 110)
 • Psykiatriska sjukdomar (FPA-kortets beteckning 112)
 • Reuma (FPA-kortets beteckning 202)
 • Kranskärlssjukdom (FPA-kortets beteckning 206)

Identiteten ska bestyrkas i samband med köpet.

Specialsimkort som beviljas av ungdoms- och idrottstjänsterna

Ansökningar som grundar sig på en medicinsk utredning skickas via den elektroniska blanketten till ungdoms- och idrottstjänsterna. Bifoga till ansökan en medicinsk utredning som berättigar till grunden, t.ex. ett utdrag ur tjänsten Mina Kanta-sidor, en kopia av ett läkarintyg eller epikris. Ur utredningen och ansökan ska tydligt framgå på vilka grunder sökanden ansöker om specialsimkortet. Beslutet skickas hem per post.

Efter ett positivt beslut kan du köpa ett årskort vid simhallens kassa genom att uppvisa beslutet och ett identitetsbevis. Beslutet är i kraft i fem (5) år, årskortet ska ändå köpas varje år vid simhallens kassa. En kopia av ett borttappat beslut kan beställas från ungdoms- och idrottstjänsterna.

Grunder för rätt till specialsimkort som beviljas av ungdoms- och idrottstjänsterna:

 • Fibromyalgi (M79.0, M79.7)
 • Dysfasi (diagnos F80.1 eller F80.2)
 • Dystoni (medicinsk utredning eller diagnos G24)
 • Utvecklingsstörning (medicinsk utredning)
 • CP-skada (diagnos G80)
 • Muskelsjukdom (diagnos G70-G73)
 • Progressiva sjukdomar i centrala nervsystemet (diagnos G10-G13)
 • Tillstånd efter polio (medicinsk utredning)
 • Cancer, högst 10 år från diagnosen (medicinsk utredning)
 • Höft- och knäprotes (medicinsk utredning)
 • Sömnapné (G47.3)
 • Handikappade barn (medicinsk utredning)
 • Motorisk utvecklingsstörning (diagnos F82)
 • Vårdmodell för långtidsdeprimerade
  • OBS! Bara utlåtande av överföringssjukskötare

Specialsimkort och användning av assistent:

En kund som beviljats rätt till specialsimkort, kan enlig prövning beviljas rätt till assistentkort som berättigar till gratis inträde till simhallen för en vuxen assistent eller vid behov två vuxna assistenter. Ansökning genom elektronisk blanketten.

Assistentens engångssimkort ska hämtas skilt vid simhallens kassa vid varje besök. Assistenten ska vara med i simhallen alltid då specialsimkortet används. Assistenten hjälper kortinnehavaren med att röra sig i simhallsutrymmena samt med att klä av och på sig och tvätta sig. I de allmänna omklädningsutrymmena ska assistenten för barn i skolålder och äldre vara av samma kön som kortinnehavaren.

Personer som beviljats specialsimkort och som har EU:s funktionshinderkort med beteckningen A, kan hämta assistentens engångssimkort vid kassan utan ett separat beslut av ungdoms- och idrottstjänsterna.

Assistentkort för en (1) + 1–2 vuxna beviljas på följande grunder:

 • utvecklingsstörning
 • CP-skada
 • synskada
 • epilepsi
 • dysfasi
 • handikappade barn
 • barn under 10 år som uppfyller grunderna för beviljande.
  • Om barnet är t.ex. 8 år, har man rätt att använda assistentkort endast i två år.
 • någon annan grund beroende på prövning, om sjukdomen eller handikappet förutsätter det.

Ytterligare information om specialsimkortet

e-post nuorisojaliikunta(a)kirkkonummi.fi eller planerare inom fritidstjänster tfn 040 355 1455.

Seniormotionskort + 68 år

OBS! Åldersgränsen för seniromotionskort sänks till 68 år från och med 1.1.2024.

Ett gratis motionskort för Kyrkslättsbor som fyllt 68 år. Kortet berättigar till fri användning av Kyrkslätts simhall och gymmet en gång om dagen. Du löser ut kortet i simhallens kassa, legitimation behövs.

Specialsimningskort

Ansökningar som grundar sig på en medicinsk utredning skickas med elektronisk blankett till ungdoms- och idrottstjänsterna.

Elektronisk ansökan.

OBS! Specialsimkortsansökningar behandlas en gång i veckan.

Seniormotionskort + 68 år

Från och med 1.1.2024: ett gratis motionskort för Kyrkslättsbor som fyllt 68 år. Kortet berättigar till fri användning av Kyrkslätts simhall och gymmet en gång om dagen. Du löser ut kortet i simhallens kassa, legitimation behövs.