Välj en sida
Framsidan / Småbarnspedagogik och utbildning / Småbarnspedagogik och förskoleundervisning / Ansökan, avgifter och uppsägning / Avgifter / Inlämning av inkomstuppgifter
kirkkonummi

Inlämning av inkomstuppgifter

Klientavgiften för småbarnspedagogik fastställs enligt familjens inkomster.

En utredning över familjens inkomster ges på en elektronisk inkomstutredningsblankett. Familjen behöver inte lämna in en utredning över sina inkomster om familjen i ansökan om småbarnspedagogik eller på inkomstutredningsblanketten har gett sitt samtycke till att den högsta avgiften för tiden i småbarnspedagogik fastställs tills vidare som barnets vårdavgift.  Om familjen inte lämnar in inkomstutredningsblanketten med bilagor inom utsatt tid uppbärs den högsta avgiften för familjens barn som deltar i småbarnspedagogiken. En avgift som fastställts baserat på bristande inkomstuppgifter korrigeras inte retroaktivt.

Som inkomster beaktas barnets, barnets vårdnadshavares samt en med denna i gemensamt hushåll i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållande levande persons skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster och skattefria inkomster. Till den beskattningsbara månadslönen tilläggs semesterpenning 5 procent. Också betalade underhållsbidrag eller erhållna underhållsbidrag eller underhållsstöd tas i beaktande.

Om inkomsterna väsentligen ändrar eller familjens storlek ändrar under verksamhetsåret är familjen skyldig att meddela om de förändrade inkomstuppgifterna (skriftligen med bilagor). Förändringar i inkomsterna träder i kraft tidigast från början av den kalendermånad då uppgifterna inkommit till kommunen.

Om beslutet om bestämmande av avgift har baserat sig på för låga inkomstuppgifter som kunden har lämnat in, kan avgiften rättas retroaktivt. Beslutsfattaren har rätt att granska inkomstuppgifterna hos olika myndigheter.

Blanketter för utredning av inkomster fås hos daghemmen och på blankettsidan.

Vilka inkomstuppgifter behövs?

Vi behöver den senaste lönespecifikationen. Av den ska framgå förvärvsinkomst per månad, det intjänade beloppet för pågående och föregående år och semesterpenningens andel. Om arbetsgivaren inte betalar semesterpenning ska du uppvisa arbetsgivarens intyg över det.

Du ska också lämna in verifikat för förmåner som betalas av Fpa. Dessa är till exempel

arbetslöshetsersättning
utkomststöd
studiepenning (av studerande dessutom studieintyg)
moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning
hemvårdsstöd
flexibel eller partiell vårdpenning
sjukdagpenning
underhållsstöd
rehabiliteringspenning
pensioner (även sådana som betalas till ett barn)
alterneringsersättning

Du ka också lämna in verifikat för förmåner som andra instanser betalar ut. Sådana är till exempel

inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning
underhållsbidrag
pension
vuxenutbildningsstöd
kapitalinkomster (ränte-, options-, dividend- och hyresinkomster)
stöd för närståendevård
av förbund betald alteneringsersättning
övriga personliga inkomster (t.ex. mötesarvoden, naturaförmåner)
ersättningar och dagpenningar som betalas på basis av olycksfallsförsäkring.

Beaktas hemvårdsstöd/studiestöd/vuxenutbildningsstöd /underhållsstöd/barnbidrag/bostadsbidrag som familjens inkomster?

Hemvårdsstöd räknas inte som inkomst, men beslut behövs som bilaga.
Studiestöd räknas inte som inkomst, men beslut behövs som bilaga.
Vuxenutbildningsstöd räknas inte som inkomst, men beslut behövs som bilaga.
Underhållsstöd räknas som inkomst, beslut behövs som bilaga.
Barnbidrag räknas inte som inkomst, inga bilagor behövs.

Bostadsbidrag räknas inte som inkomst, inga bilagor behövs. Vilka inkomstuppgifter ska en privat företagare lämna in?

Av en aktieägare i ett aktiebolag behöver vi en lönespecifikation och en utredning om naturaförmåner och utdelningar.
Av en firma resultaträkning och balansräkning.
Av ett öppet bolag och ett kommanditbolag resultaträkning och balansräkning och utredning över lön och naturaförmåner.

Jag har börjat på ett nytt jobb och får mitt första lönekvitto först nästa månad, hur ska jag göra?

Meddela skriftligen en bedömning av din bruttolön till adressen varhaiskasvatuksenmaksut@kirkkonummi.fi och ange samtidigt när du kan skicka lönekvittot.

Används netto- eller bruttoinkomster när avgiften fastställs?

Då klientavgifterna för småbarnspedagogiken fastställs används bruttoinkomster, och vi lägger till 5 procent som semesterpenningens andel. Om arbetsgivaren inte betalar semesterpenning ska du lämna in ett intyg om det från arbetsgivaren.

Hur räknas inkomsterna om min lön varierar från månad till månad?

I så fall räknar vi ut medelvärdet för en längre tid, t.ex. från början av året eller vid behov från föregående års inkomster.

Måste man returnera inkomstutredningsblanketten?

Om du inte returnerar inkomstutredningsblanketten fastställs avgiften enligt den högsta avgiftsklassen.

Elektronisk inkomstutredningsblankett

Inkomstutredning med bilagor lämnas in på adressen:

Kyrkslätts kommun
Småbarnspedagogik
PB 20
02401 KYRKSLÄTT