Välj en sida
kirkkonummi

Skeden för bildnings- och fritidssektorns byggnadsprojekt i Kyrkslätt

Vid genomförandet av Kyrkslätts kommuns husbyggnadsprojekt iakttas projektdirektivet som godkänts av kommunfullmäktige. Projektdirektivet tillämpas på projekt med en kostnadsberäkning på över 1 milj. euro.

Behovsutredning

Beredningen av husbyggnadsprojekten börjar med utarbetandet av en behovsutredning. Förslaget till uppgörande av en behovsutredning föreläggs användarsektorns nämnder och kommunstyrelsen, vilka fattar beslut om upprättandet av behovsutredningen.

I behovsutredningen motiveras projektets nödvändighet och det ställs utgångspunkter för planeringen. Servicenätsplanen, som godkänts av kommunfullmäktige, står som grund för behovsutredningen. Behovet av byggnadsprojektet kan t.ex. basera sig på förändringar i servicenätshelheten, reparationsbehov gällande de nuvarande verksamhetslokalerna eller ökning av behovet av serviceproduktion bl.a. då elevantalet ökar. I behovsutredningen beskrivs de kommande användarna av lokalerna, och till utredningen kan fogas ett preliminärt rumsprogram.

Pedagogisk plan

Byggnadsprojekten och de nya verksamhetslokalerna är samtidigt en möjlighet till utveckling av verksamheten. I Kyrkslätt gör man i samband med beredningen av inlärningsmiljöprojekten upp en pedagogisk plan för varje verksamhetsenhet med beskrivningar av den pedagogiska verksamheten i lokalerna och dess målsättningar. De enhetsspecifika planerna baserar sig på den gemensamma pedagogiska planen för kommunens småbarnspedagogik, förskoleundervisning, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning.

I den pedagogiska planen redogörs för hur undervisningsplanens mål nås i de kommande verksamhetslokalerna. I utarbetandet av den pedagogiska planen deltar skolans personal och representanter för bildnings- och fritidssektorn. De pedagogiska planerna styr för sin del planeringen av lokalerna med tanke på verksamheten.

I Kyrkslätt godkänns den färdigställda behovsutredningen både i användarnämnderna, nämnden för serviceproduktion och i kommunstyrelsen. I samband med godkännandet av behovsutredningen fattar kommunstyrelsen projektbeslutet och beslutar om upprättandet av en projektplan.

Projektplan

I projektplanen ställer man upp mål för husbyggnadsprojektets omfattning, kostnader, tidtabell, genomförandesätt och kvalitet. I projektplanen kan man granska olika alternativ för genomförandet och projektmodellernas lämplighet för genomförandet av det gällande projektet. Projektplanen inkluderar också en utredning av byggplatsens byggbarhet och en beskrivning av de tekniska lösningarna, utrustningarna och anordningarna.

I Kyrkslätts godkänns den färdiga projektplanen av användarnämnden, nämnden för serviceproduktion, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, som fattar det slutliga investeringsbeslutet.

Efter investeringsbeslutet inleds det allmänna planeringsskedet. Efter beslut om byggande och val av entreprenör börjar genomförandet av projektet. Husbyggnadsprojekt har flera skeden vilka kräver kunnande och samarbete av sakkunniga inom många branscher. Tiden det tar att genomföra projekten varierar från projekt till projekt. Även utan större dröjsmål tar det flera år från beredningen av projektet tills det är en färdig byggnad.