Välj en sida

Kommuninvånarna kan snart tjäna pengar till sitt konto genom att utrota lupiner, jättebalsaminer, vresrosor och kanadensiskt gullris som de hittar i Kyrkslätt. Jippot genomförs med mobilspelet Crowdsorsa. I spelet filmar man förekomster av främmande arter som ska bekämpas och markerar dem på en karta.

Kyrkslätts crowdsourcade bekämpning av främmande arter inleds den 3 juni, då växterna blommar och lätt går att identifiera. Uppgiften är öppen för alla och kräver endast att man laddar ner mobilspelet Crowdsorsa till sin egen smarttelefon. Spelarna kan förtjäna 25 cent per bekämpad kvadratmeter i belöning.

Naturens mångfald skyddas med hjälp av ett spel runt om i Finland 

”Man deltar i spelet genom att avlägsna förekomster av lupin, jättebalsamin, vresros eller kanadensiskt gullris som man endera själv hittat eller som redan markerats på kartan. Objekten filmas före och efter bekämpningen och till sist laddar man upp videorna i Crowdsorsa för granskning. Då videorna godkänts, kan man begära belöningen ur den virtuella plånboken till sitt eget bankkonto.” berättar verkställande direktören för Crowdsorsa Toni Paju.

Den bekämpningsbelöning som spelet automatiskt räknar ut grundar sig på förekomstens areal, täthet och art. Uppdraget pågår så länge belöningsbudgeten räcker till. Man kan följa med hur uppdraget framskrider i appen. För att man ska kunna effektivt utrota även de sista skadliga växterna, kan man under den senare hälften av uppdraget endast bekämpa gamla förekomster på nytt.

Skadliga främmande arter som hotar naturens mångfald bekämpas i sommar med hjälp av Crowdsorsa i över 30 kommuner kring Finland och Sverige. Till dem som deltar i spelet utlovas totalt till och med 100 000 euro i belöningar.

Engagemang av kommuninvånarna en del av kommunens strategi 

Deltagande är lätt och kräver inte att man till exempel för de samlade växterna till någon viss plats. 

”Växtavfall kan lämnas kvar att förmultna på platsen. De kan inte sprida sig eftersom uppgiften utförs under en period då fröna ännu inte har bildats.” berättar kommunträdgårdsmästare Timo Barman

Engagemang av kommuninvånare och sammanslutningar är ju en del av Kyrkslätts strategi som styr kommunens verksamhet. Flera kommuner i Finland använder tjänsten Crowdsorsa för engagemang av kommuninvånare i miljövård och kartläggning av olika konstruktioner. 

”Kommunen bekämpar främmande arter också själv genom samarbete mellan underhållet och miljövården.” berättar Barman. 

Främmande växtarter är ett globalt hot mot naturens mångfald 

Syftet med jippot är att i Kyrkslätt utrota totalt över 12 500 kvadratmeter främmande arter. 

Det är viktigt att ta tag i problemet, eftersom de främmande arterna i fråga är ett betydande hot mot naturens mångfald. De sprider sig aggressivt genom att bilda omfattande ensidiga växtbestånd, som tränger undan den ursprungliga naturen och stör ekosystemets funktion. För inhemska växt- och djurarter kan det här leda till utrotningshotat tillstånd eller till och med till att arten dör ut. 

Främmande arter är skadliga också för människor. De ekonomiska förlusterna som medförs av dessa beräknas i Finland uppgå till rentav flera hundra miljoner euro per år, och mest förluster förorsakas jordbruks-, skogsbruks- och fiskerinäringen. Andra skador är bland annat olika hälsorisker samt förändringar i rekreationsområden och annan livsmiljö så att de blir otrivsamma eller rentav oanvändbara. 

Vad är Crowdsorsa?

Crowdsorsa är ett startupföretag i Tammerfors. Företagets koncept har lanserats i Finland, Sverige, Estland och på Brittiska öarna.

Mobilspelet Crowdsorsa har utvecklats för att crowdsourca datasamling och microarbeten till kommuninvånarna.

Med spelet har man i rekordfart kartlagt bland annat gator, cykelvägar, brunnslock och parkbänkar.

Kontaktuppgifter:

Timo Barman
Kommunträdgårdsmästare, Kyrkslätts kommun
timo.barman@kirkkonummi.fi

Toni Paju
Verkställande direktör, Crowdsorsa
050 322 6263
toni.paju@crowdsorsa.com