Välj en sida

Växthusgasutsläppen i Kyrkslätt har år 2022 minskat med sammanlagt 36,6 % jämfört med nivån år 2006, framgår av Finlands miljöcentrals statistik.

Vägtrafiken orsakade år 2022 en dryg tredjedel av utsläppen i Kyrkslätt. Majoriteten av utsläppen från trafiken kom från genomfartstrafik. I Kyrkslätt orsakade uppvärmningen av byggnader lite över 30 % av växthusgasutsläppen.

Av uppvärmningsformerna orsakades den största utsläppsbördan år 2022 av fjärrvärme. Näst mest uppvärmningsutsläpp orsakades av separat uppvärmning (olja, ved och naturgas), och tredje mest av eluppvärmning. Konsumenternas elförbrukning orsakade cirka en tiondel av utsläppen. Jordbrukets och avfallshanteringens andelar av utsläppen i Kyrkslätt var små.

Enligt Finlands miljöcentral var växthusgasutsläppen i Kyrkslätt år 2006 sammanlagt 229,5 kiloton i ekvivalenter. År 2022 var motsvarande tal 145,5. CO2e, det vill säga koldioxidekvivalenter, är en storhet där den uppvärmande effekten av olika växthusgaser har omvandlats till motsvarande mängd koldioxid.

Kommunen utför klimatarbete i samarbete med sina partner

Kyrkslätts kommun genomför sitt klimatarbete enligt Åtgärdsplanen för hållbar energi och ett hållbart klimat (SECAP), som utarbetats av kommunen. I år ingår även en klimatbudget för första gången i kommunens budget. Genom klimatbudgeten följer man årligen upp framskridandet av klimatmålen.

”De viktigaste av våra åtgärder är investeringar som förbättrar energieffektiviteten av kommunens fastigheter samt energisparåtgärder. I utvecklingen av markanvändningen främjas andelen hållbara färdsätt i området. Enligt Helsingforsregionens kommuners och HRT:s resvaneundersökning år 2023 har andelen hållbara färdsätt i Kyrkslätt ökat fint”, berättar Kyrkslätts direktör för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen.

Enligt Kauppinen vill kommunen främja projekt inom grön övergång i samarbete med sina partner.

”Utnyttjande av spillvärme från Microsofts kommande datacentral – i sin dimensionsklass världens största – påverkar avsevärt minskningen av de totala utsläppen i området.”

Framtidens klimatarbete utmanas av bland annat vägtrafikens inverkningar.

Genom Kyrkslätt löper två motorvägar, och kommunen kan i liten grad påverka utsläppen från trafiken på motorvägarna. Det är också aktuellt att fundera på inverkningarna av ändringarna i markanvändningen och naturens mångfald.

Att uppnå klimatmålen är en utmaning. Kauppinen konstaterar ju att de lättaste eller de klaraste åtgärderna för att uppnå målen inte räcker till. Utöver dem behövs nya lösningar och innovationer.

Konsekvenserna av kriget i Ukraina syns

Mängden koldioxidutsläpp i Kyrkslätt har minskat i samma proportion som utsläppen i hela Finland. De sammanräknade växthusgasutsläppen i Finlands kommuner har likaså minskat med 36 % jämfört med toppåret 2006.

I resultaten år 2022 syntes inverkningarna av Rysslands aggressionskrig mot Ukraina. En konsekvens av kriget i Ukraina var att användningen av naturgas och träbränsle ersattes med stenkol och torv. Detta syntes särskilt i energisektorn och industrin. Också utsläppen från vägtrafiken ökade en aning år 2022 jämfört med året innan. Enligt Finlands miljöcentral påverkades ökningen av utsläppen från vägtrafiken av sänkningen av distributionsskyldigheten för drivmedel.

Mer information om temat:

Läs mer om klimatarbetet i Kyrkslätts kommun: https://kyrkslatt.fi/klimatmal/

Finlands miljöcentral – ”Kommunernas klimatutsläpp har minskat med 36 procent jämfört med 2000-talets toppår” (meddelande 16.5.2024) https://www.sttinfo.fi/tiedote/70207200/kommunernas-klimatutslapp-har-minskat-med-36-procent-jamfort-med-2000-talets-toppar?publisherId=69819243&lang=sv