Välj en sida

Kyrkslätts kommuns kommunaltekniska tjänster beklagar olägenheterna som stängningen av överfartsbron för gång- och cykeltrafik i Masaby förorsakar.

Bron har stängts tillsvidare på grund av saneringsarbetena på Sundsvägen. Längs Sundsvägen byggs en stödmur som förhindrar användning av bron. Byggandet av stödmuren är nödvändigt med tanke på genomförandet av vägplanen för Ring III. Stödmuren ska byggas under den här entreprenaden med anledning av de kommande infrastrukturerna på gatan, och byggandet kan inte ske senare. 

Kommunen har undersökt olika alternativ till att hålla bron öppen för trafik, men detta har inte varit möjligt av skäl som inte beror på kommunen. På grund av utredningarna informerar vi tyvärr sent om stängningen.  Kommunen fortsätter att reda ut möjligheten att kunna ta bron i användning.

Då vägplanen genomförs blir vi tvungna att stänga Masabys överfartsbro helt och hållet, men avsikten är att bygga en alternativ trygg förbindelse i stället för bron. Det finns inte ännu närmare uppgifter om tidsramen för genomförandet av vägplanen.

Kommunaltekniska tjänster

Kyrkslätts kommun

Meddelanden om saken som publicerats tidigare:

Överfartsbron för fotgängare och cyklister i Masaby stängs vecka 19: länk till nyheten.

Masaby tågstations östa anslutningsparkeringsområde stängs på grund av Sundsvägens byggplats under vecka 19: länk till nyheten.

Trafikarrangemangen på Sundsbergsvägens gång- och cykelleder ändras vecka 18: länk till nyheten.