Välj en sida

Kyrkslätts Vattens kundenkät genomfördes som webbenkät 31.10–14.11.2023.  Den anonyma enkäten på finska och svenska besvarades av 663 personer.  Resultaten av enkäten jämfördes med enkäten år 2021 med samma frågor.

Delområdena i enkäten var vattenledningsvattnets kvalitet, störningar och åtgärdande av dem, mätning och fakturering samt kundbetjäning. De svarande ombads också ge en helhetsbedömning av hur vattenförsörjningen fungerar på skalan 0–10. Slutligen hade de en möjlighet att ge fritt formulerad respons och utvecklingsidéer.


HELHETSTILLFREDSSTÄLLELSE

De svarande ombads ge en helhetsbedömning av hur vattenförsörjningen fungerar på skalan 0–10. Över hälften, 54 %, gav vitsordet 9 eller 10, och NPS-talet, som mäter kunderfarenheten, blev 44, då det år 2021 var 42.

KVALITET

Under Vattnets kvalitet ombads de svarande att bedöma hur ofta påståendena om vattnets kvalitet motsvarade deras erfarenhet.
På skalan 1–5 (5=motsvarar alltid mina erfarenheter och 1=motsvarar aldrig mina erfarenheter) fick vattnets smak, vattnets neutrala lukt, klarhet och vattenledningsvattnets tryck alla i genomsnitt vitsordet 4,21–4,42. Vitsorden var mycket likartade med vitsorden i enkäten år 2021.

STÖRNINGSSITUATIONER

Man hade upplevt fler störningssituationer än år 2021, men belåtenheten med information om störningar och åtgärdande av störningar enligt förhandsmeddelanden har klart förbättrats. Största delen av störningarna var vattenavbrott som meddelats på förhand.

Meddelandena per SMS nådde vid störningar över 60 % av de svarade. År 2021 nådde SMS:n bara ungefär en tredjedel. Man kan prenumerera på den avgiftsfria textmeddelandetservicen via Kyrkslätts vattens webbplats. LÄNK

MÄTNING OCH FAKTURERING

I delen Mätning och fakturering förhöll sig nästan två tredjedelar av dem som svarat neutrala eller positiva till prissättningen.   Andelen missnöjda hade i och med prishöjningen ökat med sex procentenheter.
Kyrkslätts vatten köper ungefär hälften av det hushållsvatten som affärsverket distribuerar, och en stor del av avloppsvattenhanteringen sköts av HRM.  Också i fråga om övriga kostnader är Kyrkslätts vattens prisnivå bunden vid den allmänna prisnivån.

I många fritt formulerade kommentarer önskade man att Kyrkslätt skulle övergå till fjärravläsning av vattenmätare. LÄNK

KUNDTJÄNST

Belåtenheten med kundtjänsten är ungefär på samma nivå som år 2021. De fasta telefonservicetiderna har till viss mån minskat belåtenheten med hur snabbt samtalen besvaras.  Belåtenheten med webbsidorna och hur de hittas har förbättras liksom också tidsplanerna för genomförande av arbetsbeställningar.

De som deltog i kundenkäten hade en möjlighet att lämna sina uppgifter för utlottning av tre snöredskapsset. Utlottningen har utförts och priserna har redan i 2023 skickats till vinnarna.