Välj en sida

År 2023 har börjat, och därmed har kommunens uppgiftsområde förändrats. Inledandet av välfärdsområdenas verksamhet har varit ett enormt arbete för kommunerna och välfärdsområdena, och arbetet fortsätter ännu under början av året. Ur kommuninvånarnas perspektiv försvinner ändå social- och hälsovårdstjänsterna ingenstans från kommunen. Kommunens och välfärdsområdets tjänster stöder i fortsättningen varandra, och uppgiften att främja hälsa och välfärd blir kvar i kommunen. Kyrkslätts kommun och Västra Nylands välfärdsområde har i fortsättningen nära samarbete.

Även i Kyrkslätt har planeringen av framtiden i den nya situationen präglats av ekonomisk osäkerhet. Finansieringsmodellen i social- och hälsovårdsreformen är utmanande för en växande kommun som Kyrkslätt, som under de kommande åren har betydande investeringsbehov i infrastrukturen för nya bostads- och arbetsplatsområden, skolorna och daghemmen samt fritidstjänsterna. I fortsättningen ska kommunen finansiera dessa investeringar med allt mindre skatteinkomster och statsandelar.

Utgångspunkten är ändå bra: under fjolåret har man i Kyrkslätt hört positiva nyheter om att skatteinkomsterna blivit starkare och om företagens investeringar. År 2023 har de cirka 1700 yrkeskunniga anställda i kommunen hand om de tjänster som kommunen ordnar och om myndighetsuppgifterna.

 

Direktör för samhällstekniska väsendet, vik. kommundirektör Anna-Kaisa Kauppinen