Välj en sida

Representanter för Microsoft, Fortum, Fingrid och Kyrkslätts kommun berättade om Microsofts och Fortums nya datacentralsprojekt i Kyrkslätt vid ett virtuellt informationsmöte 24.5. Vid mötet gav man en situationsöversikt om det nya datacentralsprojektet, presenterade den kommande verksamheten och diskuterade tidtabellen. Mötet började med presentationer av de olika sakkunniga och fortsatte med publikens frågor som de sakkunniga besvarade.

Vid mötet berättade man att Kolabackens område i Kyrkslätt valdes som plats för den nya datacentralen eftersom det vid sidan av Esbo var den mest optimala platsen på hela Södra Finlands område. Läget gör det möjligt att ta till vara spillvärme så att Microsoft och Fortum bedömer att 70-85 % av energin som används i datacentralen kan tas till vara och utnyttjas i fjärrvärmen. Förbättringen av stamnätet och kraftledningarna på området möjliggör att man inte kommer att behöva generatorer i datacentralen.

I det första skedet av byggnadsprocessen bygger man två byggnader i datacentralen. Man kan ta i bruk den första i etapper under fyra år. Avsikten är att den andra byggnaden blir färdig eventuellt om fem år från inledningen av byggandet. Kolabackens detaljplan behandlas hos Helsingfors förvaltningsdomstol på grund av besvär, så man väntar ännu på de tillstånd som behövs för att börja.

I situationsöversikten berättades att den nya datacentralen kommer att sysselsätta i två olika skeden: byggnadsskedet och underhållsskedet. Byggnadsskedet kan enligt Microsofts representant omfatta tusentals årsverken. I underhållsskedet sysselsätter datacentralen i början cirka 40 anställda, men antalet kommer att öka till cirka tvåhundra.

I den nya datacentralens verksamhet kommer man att använda sig av helt förnybara energikällor och Microsoft kommer att stöda den finska energiproduktionen så att den kompenserar efterfrågan på den energi som används. I presentationerna behandlade man dessutom Microsofts mål för hållbar utveckling såsom återvinning i datacentralen och ett nedkylningssystem som använder luft.

I publikens frågor lyfte man fram bland annat frågor om datasäkerhet, bullerolägenheter och hälsosäkerhet. Microsofts representant berättade att datacentralens allmänna molnplattform är särskilt härdig mot överbelastningsattacker. Microsoft berättade också att man undersöker, utreder och mäter buller från byggandet och verksamheten. Fingrids representant berättade att man vid anslutningen av datacentralen till stamnätet agerar hälsosäkert och att det görs genom jordkabel från Esbosidan.

Aktörerna i datacentralsprojektet ordnar då projektet framskrider fler informations- och diskussionsmöten och uppdaterar information på sina webbplatser när projektet framskrider.

 

Länk till Microsofts webbplats med mer information om ämnet.

Länk till Fortums webbplats med mer information om ämnet.