Välj en sida

Vid årets första sammanträde behandlade kommunfullmäktige finansieringen av byggandet av Västbanan och beviljandet av borgen för lånet för frivilliga brandkårens nya brandstation. 

Kommunfullmäktige antecknade för kännedom kommunstyrelsens beslut i vilket styrelsen befullmäktigade kommundirektören att godkänna viljeyttringen om finansieringen av byggandet av Västbanan samt ge förhandlarna som anvisning att kommunen betalar sin kommunandel, som det beslutas om separat, tidigast i det skedet när banan byggs ända till Veikkola station. Viljeyttringen förpliktar inte Kyrkslätts kommun till att delta i finansieringen och finansieringen är villkorlig för senare beslut av kommunens behöriga beslutsfattande organ. Projektbolagets aktieägare förhandlar om noggrannare aktieägarspecifika finansieringsandelar under våren 2024. 

Därtill beslutade kommunfullmäktige bevilja borgen för Kyrkslätt FBK:s lån på högst 400 000 euro. Den frivilliga brandkåren har bett kommunen om borgen för det lån som behövs för byggande av en ny brandstation. Den frivilliga brandkårens nuvarande stationsbyggnad är rivningsfärdig och uppvärmningsekonomiskt dyr att upprätthålla. För kommunen är den frivilliga brandskårsverksamheten en förutsättning för att bevara snabba responstider på olika områden i kommunen.  

Andra ärenden som behandlades vid kommunfullmäktige sammanträde:  

  • Svar på fullmäktigemotion nr 3/2016: Bostadsmässa i Kyrkslätt 
  • Svar på fullmäktigemotion 12/2021: Effektivering av kommunens markanskaffning 
  • Svar på fullmäktigemotion 9/2022: Kyrkslätts kommun bör förbinda sig till att aktivt motarbeta rasism och bl.a. delta i kampanjer såsom justitieministeriets kampanj #JagÄrAntirasist, #OlenAntirasisti 
  • Svar på fullmäktigemotion 6/2023: Främjande av vegetarisk mat i skol- och daghemsbespisningen 
  • Beviljande av avsked från uppdraget som ersättare i byggnads- och miljönämnden och val av ny ersättare (A.L.) 
  • Beviljande av avsked från uppdraget som ersättare i nämnden för lokaltjänster och val av ny ersättare (A.L.)