Välj en sida

Finska nämnden för fostran och utbildning sammanträdde tisdag 1.3 och behandlade vid sitt sammanträde bland annat resultaten av kundenkäten inom småbarnspedagogiken och beslutade för sin del om verksamhetsberättelsen 2021 och dispositionsplanen 2022. Sammanträdet hölls som distanssammanträde. 

Resultaten av kundenkäten inom småbarnspedagogiken 2021

Den elektroniska kundenkäten inom Kyrkslätts småbarnspedagogik ordnades i oktober 2021 för familjer som deltar i kommunal och privat småbarnspedagogik samt invånarparksverksamheten. I enkäten efterfrågades bland annat svararnas belåtenhet med servicehandledningen och inledandet av småbarnspedagogiken, vårdnadshavarnas delaktighet och tillgodoseendet av barnets behov av stöd samt informering. 
Enligt enkäten var svararna huvudsakligen nöjda med de småbarnspedagogiska tjänster som de fått. Det allmänna vitsordet för nöjdheten med ordnandet av småbarnspedagogiken var 4,3 på skalan 0–5. Resultatet hölls mycket likt fjolårets resultat. 

Finska nämnden för fostran och utbildnings verksamhetsberättelse 2021 och godkännande av dispositionsplanen för ekonomin för år 2022

Nämnden godkände sitt områdes verksamhetsberättelse 2021 och sände den vidare till kommunstyrelsen och -fullmäktige för behandling. Dessutom godkände nämnden dispositionsplanen för ekonomin för år 2022.  

Ytterligare information:

Nämndens ordförande Tuovi Ronkainen, tfn 044 245 2277 
Föredragande, bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen, tfn 040 528 4959

Sammanträdeshandlingar 
 
Finska nämnden för fostran och utbildning