Välj en sida

Finska nämnden för fostran och utbildning sammanträdde onsdag 1.6 och behandlade vid sitt sammanträde resultaten av kundenkäten om eftermiddagsverksamheten. Nämnden beslutade även bland annat om planen för småbarnspedagogik som träder i kraft 1.8.2022 samt godkände ändringarna i förskoleundervisningens läroplan i Kyrkslätt från och med 1.8.2022. 

Resultaten av kundenkäten om eftermiddagsverksamheten

Under våren 2022 ordnades en enkät för klienter inom eftermiddagsverksamheten. Enkäten hade ett eget avsnitt för vårdnadshavarna och barnen. Man bad också rektorerna och handledarna om fritt formulerad respons på ordnandet av eftermiddagsverksamheten. 
 
Enligt vårdnadshavarna är det bästa i eftermiddagsverksamheten att barnen efter skoldagen har en trygg plats och trygga vuxna som bryr sig och att verksamheten sker i samma omgivning som skoldagen. Handledarna får också tack. Vårdnadshavarna uppskattar möjligheten till utemotion, spel, lekar, kreativa aktiviteter och läxläsning. Sakerna sköts smidigt genom kommunikation med personalen. Det är fint att också tvåorna får delta i eftermiddagsklubben. 
 
Det bästa på eftermiddagsklubben är enligt barnen fotboll, pyssel, teckning, kojbygge, dans, gymnastiksalen, de gemensamma lekarna utomhus, leksaksdagen, kompisarna, trevliga handledarna, mellanmål och fester. Man behöver inte vara ensam hemma en lång tid efter skolan. Barnen kom också att tänka på utvecklingsobjekt. Barnen önskar att det fanns mera motion. Ibland är det skrämmande om det är oroligt i gruppen. En del tycker att läxstunden är för lång och att man är för länge utomhus. Det skulle få finnas flera leksaker, och det skulle få finnas flera fruktalternativ till mellanmål. 
 
Nämnden antecknade för kännedom resultaten av kundenkäten om den finskspråkiga eftermiddagsverksamheten. Nämnden önskade ytterligare att utvecklandet av eftermiddagsverksamheten görs tillsammans med barnen, vårdnadshavarna och eftisledarna, så att verksamheten har effekt och utgår från ett barnperspektiv. Man kommer åt resultaten till kundenkäten via länken Sammanträdeshandlingar. 

Andra ärenden som behandlades vid sammanträdet var bland annat:

  • Ungdomsfullmäktiges representant i finska nämnden för fostran och utbildning 1.1.2022–31.12.2023 
  • Kyrkslätts plan för småbarnspedagogik 1.8.2022 
  • Uppdateringar av Kyrkslätts kommuns plan för förskoleundervisning från och med 1.8.2022 som beror på ändringarna i grunderna för förskoleundervisningens läroplan 2014  
  • Ändringar i regelboken för servicesedeln inom småbarnspedagogik fr.o.m. 1.8.2022 
  • Uppdatering av Kyrkslätts kommuns läroplan för grundläggande utbildning 2016 
  • Grunderna för elevupptagning inom den finskspråkiga grundläggande utbildningen i Kyrkslätt: ändring av närskoleområden på karttjänsten och precisering av syskonprincipen 
  • Inverkningarna av invandringen på grund av situationen i Ukraina på utbildningens och småbarnspedagogikens ekonomi 
  • Delegering av finska nämnden för fostran och utbildnings befogenheter gällande personalärenden i kap. 9, 62 § i förvaltningsstadgan 
  • Finska nämnden för fostran och utbildnings sammanträdespraxis, sammanträdestider och -platser hösten 2022 och våren 2023 
  • Bildningsdirektörens aktualitetsöversikt 

Ytterligare information: 

Nämndens ordförande Tuovi Ronkainen, tfn 044 245 2277
Föredragande, bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen, tfn 040 528 4959

Sammanträdeshandlingar

Finska nämnden för fostran och utbildning