Välj en sida

Bildnings- och fritidsnämnden sammanträdde 18.5. Före sammanträdet fördjupade sig nämnden i kommunens kulturtjänster med ledning av kulturdirektör Maaret Eloranta. Vid sammanträdet beslutade nämnden om flera bidrag och godkände ungdomsfullmäktiges dispositionsplan för anslaget år 2022.

Kulturstrategi och kulturfostran

I början av sammanträdet berättade kulturdirektör Maaret Eloranta för nämnden bland annat om Kyrkslätts kommuns kulturstrategi och om hur man främjar de olika delområdena i strategin inom kulturtjänsterna.

Kyrkslätts kulturkompass kommer att vara en grundläggande del av verkställandet av strategin. Kulturkompassen är kommunens gemensamma program för kulturfostran för undervisningen och småbarnspedagogiken, och den stöder målsättningarna för utbildningens och småbarnspedagogikens läroplaner. Målet med programmet för kulturfostran är även att skapa ramar för småbarnspedagogikens och undervisningens systematiska samarbete med kulturaktörer.

Bidrag till arrangörer inom kulturtjänster och verksamhet för unga

Bildnings- och fritidsnämnden beslutade vid sitt sammanträde om flera olika bidrag. Nämnden fattade beslut för år 2022 om kulturtjänsternas organisationsbidrag, verksamhetsbidrag till lokala ungdomsföreningar samt ungdomstjänsternas coronaprojektbidrag och andra projektbidrag (2/2022). Utöver detta godkände nämnden redovisningarna över bidrag till ungdomsföreningar av ungdomsanslagen för år 2021.

Andra ärenden som behandlades vid sammanträdet var bland annat:

  • Ungdomsfullmäktiges representant i bildnings- och fritidsnämnden 1.1.2022-31.12.2023
  • Äldrerådets och handikapprådets representanters närvaro i bildnings- och fritidsnämnden
  • Ungdomsfullmäktiges dispositionsplan för anslaget år 2022
  • Bildnings- och fritidsnämndens sammanträdespraxis, sammanträdestider och -platser hösten 2022 och våren 2023
  • Bildningsdirektörens presentation av aktuella ärenden

Ytterligare information: 

Nämndens ordförande Kari Virtanen, tfn 040 570 7873 
Föredragande, bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen, tfn 040 528 4959

Sammanträdeshandlingar
Bildnings- och fritidsnämnden