Välj en sida

Bildnings- och fritidsnämnden sammanträdde torsdag 9.3 och behandlade vid sitt sammanträde bland annat verksamhetsberättelsen för år 2022 och ungdomstjänsternas bidrag.

Bildnings- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse för år 2022

Bildnings- och fritidsnämnden behandlade vid sitt sammanträde verksamhetsberättelsen för år 2022. I verksamhetsberättelsen presenteras hur de ekonomiska målen och verksamhetsmålen inom tjänsterna har förverkligats i förhållande till budgetens bindande mål.

De bildningstjänster som är underställda bildnings- och fritidsnämnden är för fritidstjänsternas del musikinstitutet, medborgarinstitutet, bildkonstskolan samt kultur-, biblioteks-, idrotts- och ungdomstjänsterna och hela serviceområdets gemensamma förvaltning och utveckling.

Av verksamhetsberättelsen för år 2022 framgår bland annat att verksamhetens ekonomi är i bra balans och att alla verksamhetsmål uppnåtts i sin helhet.

Ungdomstjänsternas projektbidrag (1/2023)

Bildnings- och fritidsnämnden beviljade som ungdomstjänsternas projektbidrag Kirkkonummen Metsänkävijät ry totalt 3500 euro.

Andra ärenden som behandlades vid sammanträdet var bland annat: 

  • Musikinstitutets avgifter fr.o.m. 1.8.2023
  • Ungdomsfullmäktiges verksamhetsberättelse för år 2022
  • Bildnings- och fritidsnämndens extra sammanträde
  • Uppdatering av ungdoms-, idrotts- och kulturtjänsternas bidragsreglementen
  • Bildningsdirektörens aktualitetsöversikt

Ytterligare information:

Ordförande för nämnden Kari Virtanen, tfn 040 570 7873 
Föredragande, bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen, tfn 040 528 4959 

Sammanträdeshandlingar
Bildnings- och fritidsnämnden