Välj en sida

Västra Nylands välfärdsområde (LUVN) har publicerat välfärdsområdesdirektör Sanna Svahns förslag till utveckling av välfärdsområdets servicenätverk. 

För Kyrkslätts del gäller förslaget bland annat hälsostationerna i området. Enligt förslaget skulle Kyrkslätts välfärdscentral förbli en hälsostation som erbjuder multiprofessionella öppenvårdstjänster på basnivå. Också bilddiagnostik- och laboratorietjänsterna finns i huvudsak på hälsostationerna.

Masaby och Veikkola hälsostationer skulle även fortsättningsvis vara närhälsostationer som stöds av hälsostationerna i närområdet. Närhälsostationen skulle operativt utgöra en del av närområdets hälsostation. Närhälsostationerna skulle permanent erbjuda läkar- och skötartjänster och vid behov under tjänstetid andra tjänster på basnivå.

Invånarmöten under våren – i Kyrkslätt den 24 april

I alla kommuner i Västra Nylands område ordnas invånarmöten där riktlinjerna för utvecklingen av servicenätverket presenteras. I Kyrkslätt hålls invårmötet på onsdagen den 24 april. Exakt plats och tid meddelas senare.

Välfärdsområdet utreder invånarnas önskemål och åsikter kring tjänster också med en enkät och med telefonintervjuer i en panel baserad på stickprov. Förslaget till servicenätverk skickas på remiss 25 mars–16 april till regionens kommuner och andra viktiga intressentgrupper.

Vem som helst kan kommentera förslaget i tjänsten Dinåsikt.fi.

Välfärdsområdesfullmäktiges förhandlingskommitté i Västra Nylands välfärdsområde kommer att diskutera förslaget i maj. Avsikten är att välfärdsområdesfullmäktige ska fatta beslut om riktlinjerna för utvecklingen av nätverket av tjänster den 11 juni 2024. Under kommande år kommer nätverket av tjänster att utvecklas utifrån de riktlinjer som ska beslutas.

Centrala riktlinjer i förslaget

– I Västra Nylands välfärdsområde förvaras ett servicenätverk med god geografisk täckning. I och med det växande servicebehovet krävs att det finns närservice utanför kommuncentra även i framtiden.

– Digitala tjänster och tjänster som tillhandahålls i hemmet ökas kraftigt inom välfärdsområdets tjänster. Öppettiderna för tjänsterna utökas. Telefonservice finns kvar som kontaktform. I hela regionen erbjuds mobila tjänster i stor omfattning.

– Hälsostationstjänster erbjuds i fortsättningen på hälsostationerna och närhälsostationerna. Hälsostationerna har ett bredare serviceutbud än närhälsostationerna. Antalet verksamhetsställen förblir nästan som det är nu.

– Antalet familjecenter med bred service ökas. I samband med grundandet av nya familjecenter kommer verksamheten i mödra- och barnrådgivningen i närområdet i princip att överföras till familjecentren. Dessutom erbjuds tjänster på regionala verksamhetsställen, i hemmet och i skolor.

– Munhälsovårdstjänster, socialtjänster för vuxna, mentalvårds- och missbrukartjänster samt rehabiliteringstjänster centraliseras till större och funktionellt starkare enheter.

– Vårdavdelningarnas verksamhet koncentreras till närheten av sjukhuscampus och en del av vårdavdelningarna görs om till bedömningsenheter. Utvecklingen av sjukhustjänster görs i nära samarbete med HUS-sammanslutningen.

– Servicenätverket för räddnings- och akutvårdstjänster kommer även fortsättningsvis att bestå av nuvarande huvud- och sekundärbrandstationer samt stationer för avtalsbrandkårer. Servicenätverket stöds av samarbete med närliggande räddningsverk.

Utkast till förslag till utveckling av Västra Nylands välfärdsområdes servicenätverk enligt servicestrategin (endast på finska)