Välj en sida

Vid NTM-centralen i Tavastland kan små och medelstora företag i Nyland ansöka om utvecklingsunderstöd för företag från Finlands strukturfondsprogram Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027. Ansökningsperioden börjar 16.1.2023 och slutar 31.1.2023. 

Utvecklingsunderstöd kan beviljas för små och medelstora företags utvecklingsåtgärder och investeringar då företaget inleder sin verksamhet, vill göra betydande satsningar på att förnya sig eller eftersträvar tillväxt. Ansökningarna kommer att bedömas, poängsättas och jämföras med varandra vid urvalsmöten, som hålls efter att ansökningsperioden har upphört. Finansiering kan beviljas inom ramen av tillgängliga regionala anslag och uppskattningsvis 660 000 euro är tillgängliga under denna ansökningsperiod. 

Syftetmed understödet som beviljas är att uppmuntra företag till utveckling och förnyelse av en målmedveten, långsiktig och målinriktad affärsverksamhet som siktar på tillväxt och internationalisering samt att dela riskerna från genomförandet av projektet för företaget. Stöd av företagets tillväxt och internationalisering ökar sysselsättningen i regionen och därmed regionens livskraft och attraktionskraft. Hållbar utveckling, jämställdhet, likabehandling, digitalisering, internationalisering, anpassning till klimatförändringen och innovation är centrala målsättningar. 

Understödet riktas till företag som bedöms ha god beredskap att verka lönsamt och på ett konkurrenskraftigt sätt på marknaden samt vilja och förmåga att utveckla och utöka affärsverksamheten på ett betydande sätt. Finansiering kan inte beviljas för företagets sedvanliga verksamhet eller utveckling som anses vara ringa. Finansieringen riktas så att åtgärderna som stöds inte orsakar betydande skada eller risker för klimat- eller miljömålen. Understödet är behovsprövat och grundar sig på en företags- och projektbedömning som görs i projektet. Det kan beviljas enbart för att främja företagsverksamhet som är huvudsyssla.  

I Nyland riktas finansieringen särskilt till utvecklingsåtgärder som främjar företagets tillväxt och konkurrenskraft, åtgärder i anslutning till kommersialisering av programvarubranschen och internationell lansering samt utnyttjande av digitalisering som ett verktyg i företagens tillväxt och internationalisering (projekt som överskrider verksamhetsgränserna). 

I Södra Finlands företagsfinansieringsstrategi preciseras finansieringens inriktning och det lönar sig att läsa dem innan ansökan lämnas in.

Läs mera >>