Välj en sida

Flyttbara hastighetstavlor som mäter körhastigheter har under fjolåret igen kunnat ses i landsvägsnätet i Kyrkslätt. Hastighetstavlorna är en del av NTM-centralens återkommande arbete för att stävja och följa upp körhastigheterna i hela Nyland.

Hastighetstavlornas huvudsakliga uppgift är att fästa bilistens uppmärksamhet vid körhastigheten och sänka i synnerhet de högsta hastigheterna. Körhastigheten är en av de faktorer som mest påverkar att olyckor uppstår och deras allvarlighetsgrad. Därför har tavlorna en central roll med tanke på trafiksäkerheten.  

Man samlar också in information från hastighetstavlorna vilken kan utnyttjas som en del av trafiksäkerhetsarbetet och -planeringen som görs i kommunen och i NTM-centralen. De mest centrala nyckeltalen är fordonens medelhastighet, andelen fordon som överskrider hastighetsbegränsningarna och andelen höga överhastigheter, dvs. de som överskridit hastighetsbegränsningarna med minst 10 km/h. 

Kyrkslätts landsvägsnät har flest mätningsobjekt i Nyland 2023 

År 2023 fanns i Nylands kommuner allra flest av NTM-centralens mätningsobjekt i landsvägsnätet i Kyrkslätt, totalt 32, av vilka man kunde rapportera resultat på 26 punkter. De två veckor långa mätningsperioderna genomfördes under året mellan april och november. Hastighetstavlorna installeras vid platser som är centrala med tanke på trafiksäkerheten, så som i anslutning till skolor och daghem, vid infarten till tätorter, vid bosättning och i närheten av skyddsvägar och anslutningar som anses farliga.  

Objektkorten finns här på finska

Resultaten av hastighetsmätningarna utnyttjas vid bedömningen av hastighetsbegränsningar 

Vid största delen av mätningsobjekten är hastighetsbegränsningen antingen 40 km/h eller 50 km/h. Vid mätningarna i Kyrkslätt överskred 64 % av bilisterna hastighetsbegränsningen på området. I programmet som omfattade områden inom hela Nylands NTM-central var andelen överhastigheter 59 %, alltså har körhastigheterna som mätts i Kyrkslätt varit ett snäpp högre. I Kyrkslätt var 16 % av mätningarna klara överskridningar av hastigheten, alltså minst 10 km/h, vilket igen är lägre än motsvarande tal för hela området inom Nylands NTM-central. 

Likt tidigare år var överskridningarna av hastighetsbegränsningarna vanligare på områden med begränsningen 40 km/h än på områden med 50 km/h. Exceptionellt många betydliga överhastigheter förekom på objekt som Porkalavägen eller Gamla Kustvägen där tavlorna placerats nära område där hastighetsbegränsningen ändrar. På grund av placeringen var de mätta körhastigheterna klart högre än begränsningen, men samtidigt har bilisterna reagerat på sin överhastighet effektivare än vanligt. 

Nylands NTM-centrals Miikko Santala berättar att ibland kan trafikförhållandena på området också ändra så att det är motiverat att höja hastighetsbegränsningen. Statistiken från hastighetstavlorna används också i det här utvärderingsarbetet. 

NTM-centralens flyttbara hastighetstavlor cirkulerar i terrängen också år 2024 från och med april. För Kyrkslätt har man för det här året igen programmerat 32 flyttbara hastighetstavlor. De flesta objekt är desamma i programmet år efter år för att vi också på längre sikt ska kunna följa utvecklingen av hastighetsnivåerna.