Välj en sida

Att samla ris och annat trädgårdsavfall på allmänna områden så som parker och skogar är nedskräpning, som är förbjuden enligt avfallslagen https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2011/20110646   

På kommunens områden får man inte samla trädgårdsavfall.

 Trädgårdsavfall är bl.a. ris och krattavfall. Trädgårdsavfallet hör till komposten på den egna gården eller till mottagningen på avfallsstationen.

Ytterligare information på Sortti-stationens webbplats.

 Med trädgårdsavfallet sprids också invasiva främmande arter, såväl växter som djur, lätt ut i miljön och orsakar inhemska arter allvarliga olägenheter. Exempelvis spanska skogssniglar trivs och förökar sig i högar av trädgårdsavfall och sprider sig vidare till omgivningen.