Välj en sida

Meteorologiska institutet har förutspått exceptionellt rikligt och ihållande snöfall i Södra Finland under de närmaste dagarna. I sydkusten blir väglaget i stor utsträckning mycket dåligt.

I Kyrkslätts kommun plogas snön enligt följande skötselklassificering:

1.     Huvudgator och gång- och cykelvägar i anknytning till dem

2.     Matargator och regionala gång- och cykelrutter

3.     Bostadsgator och andra vägar och områden av mindre vikt för trafiken

Vid exceptionellt väglag såsom länge ihållande och rikligt snöfall är det möjligt att vinterunderhållets kvalitetskrav underskrids. Då det snöar länge och oavbrutet kan snöarbetet bli långsammare och snöplogarna kan komma senare än vanligt till bostadsgatorna.

Ett exceptionellt rikligt snöfall medför extrema utmaningar för plogningspersonalen och plogningen måste utföras också under ovanliga tider. Tyvärr förekommer det situationer då plogning tidigt på morgonen eller sent på kvällen är den enda möjligheten för att få gatorna och fastigheternas gårdar i skick.

Vi beklagar olägenheterna som förorsakas av den avvikande situationen.

Kommunen ansvarar inte för underhållet av gång- och cykelvägar och parkeringsområden som finns på tomter. Ansvaret för skötseln av dessa hör i sin helhet till bostadsaktiebolagen och fastigheternas ägare.

Tomtens ägare eller besittare är skyldig att bl.a. se till att plogvallen som samlas i tomtanslutningen avlägsnas, infarten till tomten är omskött och att snön avlägsnas t.ex. från tak över postlådor och från staket.
Om det faller mycket snö kan plogvallen som uppstår då vägområdet plogas vara stor.

Ytterligare information:
Vinterunderhåll:

https://www.kyrkslatt.fi/vinterunderhall

Lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden:

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1978/19780669?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=31.8.1978%2F669

Meteorologiska institutets varningar:

https://sv.ilmatieteenlaitos.fi/varningar

Frågor besvaras av

kunnossapito@kirkkonummi.fi