Välj en sida

Svenska nämnden för fostran och utbildning sammanträdde onsdag 8.3 och behandlade vid sitt sammanträde bland annat verksamhetsberättelsen för år 2022.

Verksamhetsberättelsen för finska nämnden för fostran och utbildning för år 2022

Svenska nämnden för fostran och utbildning behandlade vid sitt sammanträde verksamhetsberättelsen för år 2022. I verksamhetsberättelsen presenteras hur de ekonomiska målen och verksamhetsmålen har förverkligats i förhållande till budgetens bindande mål.

Av bildningens tjänster är det den svenska småbarnspedagogiken och den svenska utbildningen som är underställda svenska nämnden för fostran och utbildning. Av verksamhetsberättelsen för år 2022 framgår bland annat att en av de största utmaningarna med ordnandet av servicen var tillgången till behörig fostringspersonal inom småbarnspedagogiken. Däremot var kundbelåtenheten inom den svenska småbarnspedagogiken på en hög nivå. Inom svenska utbildningen nåddes verksamhetsmålen väl. I alla skolor har man dock inte uppnått målsättningen gällande planeringen och rapporteringen av skolornas klimatåtgärder.

Andra ärenden som behandlades vid sammanträdet var bland annat:

  • Åtgärdsplan för att göra de elevspecifika kostnaderna inom den finska och svenska utbildningen mer jämlika
  • Bildningsdirektörens aktualitetsöversikt

Ytterligare information:

Nämndens ordförande Linda Basilier, tfn 050 322 1790
Föredragande, bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen, tfn 040 528 4959

Sammanträdeshandlingar
Svenska nämnden för fostran och utbildning