Välj en sida

Svenska nämnden för fostran och utbildning sammanträdde onsdag 31.5 och behandlade vid sitt sammanträde bland annat uppdateringen av läroplanen för den grundläggande utbildningen i Kyrkslätts kommun samt utbildningsanordnarens nya elev- och studerandevårdsplan. Beslut fattades även om läroplanen för förskoleundervisningen, läroplanen för försöket med tvåårig förskoleundervisning och Kyrkslätts plan för småbarnspedagogik.

Uppdateringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen

Utbildningsstyrelsen har reviderat grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 för att motsvara lagändringar som trätt i kraft år 2023.

Vid sitt sammanträde behandlade Svenska nämnden för fostran och utbildning uppdaterandet av läroplanen för den grundläggande utbildningen i Kyrkslätts kommun.

Ändringarna gäller bland annat

  • de nya nationella bedömningskriterierna för elever i åk 6, som ska vara i bruk våren 2024,
  • arbetet med att förebygga, systematiskt följa upp och agera vid skolfrånvaro,
  • ändringarna i anordnandet av elevvården efter att välfärdsområdena tagit över ansvaret för verksamheten samt
  • ändringar i kapitlet som behandlar flerspråkiga elever.

Ändringarna i den lokala läroplanen träder i kraft 1.8.2023.

Andra ärenden som behandlades vid sammanträdet var bland annat:

  • Sammanträdespraxis, sammanträdestider och -platser för svenska nämnden för fostran och utbildning hösten 2023 och våren 2024
  • Utbildningsanordnarens elev- och studerandevårdsplan
  • Kyrkslätts läroplan för förskoleundervisningen, Kyrkslätts läroplan för försöket med tvåårig förskoleundervisning och Kyrkslätts plan för småbarnspedagogik 1.8.2023
  • Läroplan för den undervisning som förbereder för den svenskspråkiga grundläggande utbildningen i Kyrkslätt
  • Bildningsdirektörens aktualitetsöversikt

Ytterligare information:

Nämndens ordförande Linda Basilier, tfn 050 322 1790
Föredragande, bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen, tfn 040 528 4959

Sammanträdeshandlingar
Svenska nämnden för fostran och utbildning