Välj en sida

Svenska nämnden för fostran och utbildning beslutade 24.1 för sin del om uppdateringen av handledningsplanen för den grundläggande utbildningen i Kyrkslätt. Handledningsplanen för den grundläggande utbildningen styr elevhandledningen i skolorna.

Elevhandledning är en viktig del av den grundläggande utbildningen. Elevhandledningen ska främja att eleverna lyckas i skolarbetet, att studierna löper smidigt och att eleverna uppnår goda studieresultat.

Elevhandledningens centrala uppdrag är att stöda elevens uppväxt och utveckling så att hens studiefärdigheter och sociala mognad främjas och att hen kan utveckla färdigheter och kunskaper som behövs för att planera sitt eget liv. Elevhandledningen fungerar dessutom som en länk mellan skolan, samhället och arbetslivet.

Inom de svenskspråkiga bildningstjänsterna anses att det är särskilt viktigt att stärka den enhetliga lärstigen. Handledningen stöder smidigt framskridande för barn och unga på den svenskspråkiga lärstigen från småbarnspedagogiken till den grundläggande utbildningen och vidare till studier på andra stadiet.

Elevhandledningen i Kyrkslätts kommun styrs av den kommunspecifika handledningsplanen. Den föregående kommunspecifika handledningsplanen för den grundläggande utbildningen är gjord år 2016.

I den uppdaterade handledningsplanen, som godkändes av nämnden, har man beaktat den utvidgade läroplikten, som trätt i kraft år 2021, och den nya upplagan av Kriterier för god handledning, som Utbildningsstyrelsen gett ut år 2023. Den uppdaterade handledningsplanen träder i kraft 1.3.2024.

Du kan bekanta dig närmare med temat i sammanträdeshandlingarna. (länk till paragrafen)

Finska nämnden för fostran och utbildning beslutade för sin del om uppdateringen av handledningsplanen vid sitt sammanträde 23.1.

Andra ärenden som behandlades vid sammanträdet var bland annat

  • Etiska regler för Kyrkslätts förtroendeorgan, svenska nämnden för fostran och utbildning
  • Godkännande av svenska nämnden för fostran och utbildnings dispositionsplan i anslutning till budgeten för år 2024
  • Bildningsdirektörens presentation av aktuella ärenden

Ytterligare information

Nämndens ordförande Linda Basilier, tfn 050 322 1790
Föredragande, bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen, tfn 040 528 4959 

Sammanträdeshandlingar

Svenska nämnden för fostran och utbildning