Välj en sida

Svenska nämnden för fostran och utbildning sammanträdde tisdag 24.10 och beslutade bland annat om timfördelningen för den svenskspråkiga utbildningen fr.o.m 1.8.2024. Nämnden beslutade även om principerna för antagningen av elever till idrottslinjen fr.o.m 1.1.2024.

Timfördelningen för den svenskspråkiga utbildningen från och med 1.8.2024

Svenska nämnden för fostran och utbildning beslutade om timfördelningen för den svenskspråkiga utbildningen fr.o.m. 1.8.2024. Vid aftonskolan som ordnades i början av oktober hade kommunens båda nämnder för fostran och utbildning en möjlighet att bekanta sig närmare med ärendet.

Vid budgetförhandlingarna år 2023 beslutade man att i målen för såväl den finskspråkiga som den svenskspråkiga undervisningen lägga till upprättande av bindande mål för att förenhetliga skolornas elevspecifika kostnader.  I och med granskningen av Kyrkslätts lokala läroplaner inom den grundläggande utbildningen hade det också framkommit behov av att göra vissa korrigeringar i timfördelningarna och säkerställa att valbarheten enligt grunderna för den riksomfattande läroplanen kan genomföras i alla skolor på ett ändamålsenligt sätt. I samband med detta var det möjligt att i timfördelningen fr.o.m. 1.8.2024 lägga till en årsveckotimme i B1-språket i årskurs 7 så som förutsätts i ändringen av statsrådets förordning.

Regeringsprogrammet 20.6.2023 inbegriper en anteckning om att stärka basfärdigheterna för lärande med extra timmar i de lägre årskurserna. Dessa ändringar som träder i kraft 1.8.2025 har nu beaktats även i den svenskspråkiga undervisningens timfördelning i Kyrkslätt så att det införs tre tilläggstimmar för undervisning i modersmål och litteratur i timfördelningen redan från och med höstterminen 2024–2025. Därtill kommer två timmar att placeras inom undervisning i B2, valfritt främmande språk, i årskurs 7.

Mer detaljerade uppgifter om ändringarna i timfördelningen inom den grundläggande utbildningen finns i sammanträdeshandlingarna.

Nämnden beslutade om ändringar i timfördelningen inom den grundläggande utbildningen i enlighet med förslaget.

Principerna för antagning av elever till idrottslinjen

Svenska nämnden för fostran och utbildning beslutade också om principerna för antagningen av elever till idrottslinjen fr.o.m 1.1.2024.

Idrottslinjen har ordnats sedan läsåret 2021-2022 i Kyrkslätts enhetsskolor.

Den egentliga ansökan till linjen sker under andra halvan av mars, så att besluten om antagningen till idrottslinjen för de blivande sjuorna görs senast i mitten av april.

I ansökningsskedet ska varje elev som söker till idrottslinjen fylla i en personligt motiverad ansökan till idrottslinjen, lämna in ett utlåtande av den egna idrottsföreningen eller tränaren samt lämna in eventuella övriga rekommendationer. Vid ansökningsskedet ska elevens vitsord i gymnastik vara minst 9. De elever som blir antagna till idrottslinjen undertecknar Idrottsakademin URHEA:s idrottaravtal.

Idrottslinjen förverkligas om de enhetsskolor det gäller, har minst 18 årskursvisa och skolvisa ansökningar som godkänns.

Andra ärenden som behandlades vid sammanträdet:

  • Elevantal i de svenskspråkiga grundskolorna läsåret 2023-2024
  • Bildningsdirektörens aktualitetsöversikt

Ytterligare information

Nämndens ordförande Linda Basilier, tfn 050 322 1790
Föredragande, bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen, tfn 040 528 4959

Sammanträdeshandlingar

Svenska nämnden för fostran och utbildning