Välj en sida

Svenska nämnden för fostran och utbildning sammanträdde onsdag 27.9 och beslutade bland annat om nybörjarplatserna i Kyrkslätts gymnasium för läsåret 2024-2025 samt för sin del om förslaget till budget för år 2024 och ekonomiplan för åren 2025–2026. Nämnden beslutade också om bidrag som beviljades till Hem- och skola-föreningar samt behandlande servicenätsutredningen för bildning- och fritidstjänsterna. Nämnden beslutade även ledigförklara tjänsten som utbildningschef inom den svenska utbildningen.

Godkännande av nybörjarplatserna i Kyrkslätts gymnasium för läsåret 2024-2025

Svenska nämnden för fostran och utbildning fastställde att det maximala antalet nybörjarplatser läsåret 2024-2025 i Kyrkslätts gymnasiums är 72. Företagarlinjens andel av nybörjarplatserna är 12.

Antal sökande till företagarlinjen vid Kyrkslätts gymnasium varierar från år till år. Med de tidigare årens 24 nybörjarplatser vid företagarlinjen har det ibland varit utmanande att fylla linjen med motiverade studerande. Detta kan leda till att sökande till den allmänna linjen förnekas studieplats även om medeltalet skulle räcka till och årskursen inte är full. Det är alltså motiverat att sänka antalet studieplatser vid företagarlinjen och i motsvarande grad öka antalet studieplatser vid den allmänna linjen.

Nämnden beslutade dessutom att förutsättningen för att komma in i gymnasiet är fortsättningsvis medeltalet 7,0 för läsämnen eller för läroämnen som betonas. Gymnasiernas rektorer har även rätt att genom behovsprövat ansökningsförfarande besluta om godkännande av sökande som flyttar till Kyrkslätt och byter läroanstalt till extra platser under läsåret.

Servicenätsutredningen för bildning- och fritidstjänsterna i Kyrkslätt

Svenska nämnden för fostran och utbildning behandlande servicenätsutredningen på sammanträdet.

Nämnden beslutade:

 1. att i detta skede anteckna hela servicenätsutredningen för kännedom och föreslå kommunstyrelsen den för kännedom
 2. att ge följande synvinklar som anvisning till den fortsatta beredningen
  2.1. ändringen av Laajakallion koulu för småbarnspedagogikens bruk inte genomförs, utan man söker en lösning som inte är nedläggning av Laajakallion koulu till det ökade behovet av småbarnspedagogik i området
  2.2 i fråga om Sjökulla skola och daghem att deras verksamhet fortsätter i deras nuvarande lokaler, motiveringen är den förväntade positiva ökningen av antalet barn och elever, då detaljplanen för Eriksgård och Kylmälä delgeneralplan blir färdiga
 3. att i den fortsatta beredningen utförs förhandsbedömningen av konsekvenserna och växelverkan med intressenterna innan servicenätsplanen föreläggs nämnden och vidare kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för egentlig behandling.

Du kan bekanta dig med servicenätsutredningen här.

Bidrag till Hem och skola-föreningar år 2023

Svenska nämnden för fostran och utbildning beviljade allt som allt 3000 € i bidrag till Hem- och skolaföreningar i Kyrkslätt. Fördelningen av bidraget sker så att varje skolas hem- och skolaförening tilldelas ett grundanslag om 300 euro och det kvarstående beloppet delas i relation till skolans elevantal.

Man framförde till föreningarna som anvisning att i användningen av stödet särskilt beakta elevernas delaktighet samt evenemang och åtgärder som främjar gemenskapen.

Bidrag fördelades till Hem- och skolaföreningar i svenskspråkiga grundskolor enligt följande:

 • Hem och Skola i Kyrkslätt rf. (Winellska skolan) 1940,20 €
 • Sjökulla Hem och Skola förening rf. 473,87 €
 • Hem och skola rf vid Bobäcks skola 585,92 €

Besked om avgång från tjänsten som utbildningschef inom den svenska utbildningen och ledigförklaring av tjänsten

Svenska nämnden för fostran och utbildning antecknade för kännedom att Katri Vepsä har lämnat besked om avgång från tjänsten som utbildningschef inom den svenska utbildningen. Nämnden beslutade ledigförklara tjänsten som utbildningschef inom den svenska utbildningen.

Andra ärenden som behandlades vid sammanträdet:

 • Uppdateringar med anledning av rättelse av Grunderna för planen för småbarnspedagogik 2022 och ändringar i jämställdhetslagen och diskrimineringslagen i Kyrkslätts plan för småbarnspedagogik, Kyrkslätts läroplan för förskoleundervisningen och Kyrkslätts läroplan för försöket med tvåårig förskoleundervisning
 • Delårsöversikt för svenska nämnden för fostran och utbildning för år 2023
 • Svenska nämnden för fostran och utbildnings budgetförslag för år 2024 och ekonomiplanering för åren 2025-2026

Ärendet gällande godkännandet av projektplanen för Nissnikuhuset (godkännande av den uppdaterade projektplanen för Nissnikun yhtenäiskoulu) drogst bort från listan på grund av att ärendet inte direkt berör Svenska nämnden för fostran och utbildning.

Ytterligare information:
Nämndens ordförande Linda Basilier, tfn 050 322 1790
Föredragande, bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen, tfn 040 528 4959

Sammanträdeshandlingar
Svenska nämnden för fostran och utbildning