Välj en sida

Svenska nämnden för fostran och utbildning sammanträdde torsdag 22.9. Vid sammanträdet beslutade nämnden bland annat för sin del om budgetförslaget för år 2023 och beviljade bidrag till Hem och Skola-föreningar. Nämnden beslutade dessutom om uppdateringar av läroplanen för den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen samt läroplanen för förskoleundervisningen. 

Budgetförslaget för år 2023 och ekonomiplaneringen för åren 2024–2025 

Svenska nämnden för fostran och utbildning diskuterade och tog ställning till de åtgärder för balansering av ekonomin för år 2023 som kommunstyrelsen förutsätter. De mest tre betydande faktorerna som påverkar hela ekonomin inom serviceområdet för bildning och fritid år 2023 är konsekvenserna av kriget i Ukraina, ändringarna i lagstiftningen som gäller serviceområdets verksamhet och välfärdsområdesreformens konsekvenser för baskommunens uppgifter.  

Efter diskussionen beslutade nämnden för sin del om budgetförslaget för år 2023 och ekonomiplanen för åren 2024–2025 för sitt ansvarsområde. Ärendet behandlas vidare i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige. 

Bidrag som beviljas till Hem och Skola-föreningar år 2022 – med bidragen stöder nämnden elevernas delaktighet och sociala gemenskap 

Hem och Skola-föreningarna gör ett värdefullt arbete i samarbetet mellan hemmen och skolorna. Inom de svenska utbildningstjänsterna har det reserverats 3000 euro för stödjande av föreningarna under år 2022. Understödet beviljas inom den svenskspråkiga grundläggande utbildningen enligt gemensamma kriterier. 
 
Understöd år 2022 beviljades till Hem och Skola i Kyrkslätt rf. och Sjökulla Hem och Skola Förening rf. Föreningarna får som anvisning av nämnden att särskilt beakta elevernas delaktighet samt evenemang och åtgärder som främjar gemenskapen i användningen av understödet. 

Andra ärenden som behandlades vid sammanträdet var bland annat: 

  • Svenska nämnden för fostran och utbildnings delårsöversikt 2022 
  • Uppdatering av läroplanen för den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen i Kyrkslätts kommun 
  • Uppdatering av Kyrkslätts läroplan för förskoleundervisning 2016/ Ändring av kapitel 3.1 i den lokala läroplanen för förskoleundervisning 
  • Bildningsdirektörens aktualitetsöversikt 

Ytterligare information: 

Nämndens ordförande Linda Basilier, tfn 050 322 1790 
Föredragande, bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen, tfn 040 528 4959  

Sammanträdeshandlingar

Svenska nämnden för fostran och utbildning