Välj en sida

Svenska nämnden för fostran och utbildning sammanträdde onsdag 8.6 och behandlade vid sitt sammanträde bland annat resultaten av kundenkäten inom eftermiddagsverksamheten samt de senaste resultaten av Move!-mätningarna. Nämnden beslutade även om Kyrkslätts plan för småbarnspedagogik som träder i kraft 1.8.2022.

Kundbelåtenheten inom eftermiddagsverksamheten våren 2022

Under våren 2022 gjordes en elektronisk enkät till vårdnadshavarna med barn i eftermiddagsverksamheten. Den andra delen av enkäten riktade sig till barnen.

Största delen av vårdnadshavarna som svarade är mycket nöjda eller ganska nöjda med klubbhandledarnas verksamhet och utgående från vårdnadshavarnas bedömning trivs barnen mycket bra eller ganska bra i verksamheten. Av svaren framgår även att den erbjudna verksamhetstiden motsvarar familjens behov mycket eller ganska bra. I de öppna frågorna om det bästa med eftermiddagsverksamheten för barnet lyftes fram att barnet har en plats att vara på där det finns möjlighet till umgänge med kompisar och övervakning. Eftermiddagsverksamheten som en trygg plats nämns i flera öppna svar. Som utvecklingsförslag lyfts bland annat fram önskemål om mera ledd verksamhet och större engagemang från ledarnas sida nämns i ett par svar.

Barnen svarade i sin tur att de trivs mycket bra eller ganska bra i eftermiddagsverksamheten och att de är mycket eller ganska nöjda med verksamhetsledaren. Av barnen anser 43 % att de får vara med och planera verksamheten, medan 57 % inte riktigt vet om de får det eller inte. Alla barn som svarade på enkäten känner sig trygga på eftis. Barnen tycker att det bästa med eftermiddagsverksamheten är att leka olika lekar tillsammans med kompisarna. Det enda negativa de nämnde var att det är tråkigt ifall kompisarna inte är på plats.

De vårdnadshavare som använder kommunens morgonverksamhet ombads svara på frågor också kring den. Enkäten för morgonverksamheten visade att vårdnadshavarna är mycket nöjda med verksamheten, klubblokalen och verksamhetsmiljön. Frågorna om morgonverksamheten besvarades endast av två vårdnadshavare.

Nämnden antecknade ärendet för kännedom. Noggrannare resultat av kundenkäten inom eftermiddagsverksamheten hittar man via länken till sammaträdeshandlingarna.

Resultaten från Move!-mätningarna hösten 2021

Hösten 2021 genomfördes de nationella Move!-mätningar av den fysiska funktionsförmågan för elever i årskurs 5 och 8 som en del av grundskolans gymnastikundervisning. Kyrkslätts kommun deltog i Move!-mätningarna hösten 2021 för sjätte gången.

Syftet med Move!-mätningarna är att uppmuntra och stöda eleverna i att sköta sin fysiska funktionsförmåga. Mätningarna består av sex moment som mäter uthållighet, snabbhet, styrka, rörlighet och grundläggande motoriska färdigheter samt perceptionsmotoriska färdigheter. Mätresultaten används förutom i skolornas gymnastikundervisning och hälsoundersökningar som ordnas av skolhälsovården också i planeringen, uppföljningen och utvärderingen av riksomfattande, regionala och lokala välfärdsåtgärder.

Nämnden antecknade ärendet för kännedom. Move!-mätningarnas resultat för Kyrkslätts del hittar man via länken till sammaträdeshandlingarna.

Andra ärenden som behandlades vid sammanträdet var bland annat:

  • Ungdomsfullmäktiges representant i svenska nämnden för fostran och utbildning 1.1.2022-31.12.2023
  • Kyrkslätts plan för småbarnspedagogik 1.8.2022
  • Ändringar i regelboken för servicesedeln inom småbarnspedagogik fr.o.m. 1.8.2022
  • Delegering av svenska nämnden för fostran och utbildnings befogenheter gällande personalärenden i kap. 9, 63 §, punkt 10 i förvaltningsstadgan
  • Svenska nämnden för fostran och utbildnings sammanträdespraxis, sammanträdestider och -platser hösten 2022 och våren 2023
  • Bildningsdirektörens presentation av aktuella ärenden

Ytterligare information

Nämndens ordförande Linda Basilier, tfn 050 322 1790
Föredragande, bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen, tfn 040 528 4959

Sammanträdeshandlingar 
Svenska nämnden för fostran och utbildning