Välj en sida

Svenska nämnden för fostran och utbildning sammanträdde onsdag 2.3 och behandlade vid sitt sammanträde bland annat resultaten av kundenkäten inom småbarnspedagogiken 2021 och beslutade för sin del om verksamhetsberättelsen 2021 och dispositionsplanen 2022. Sammanträdet hölls som distanssammanträde. 

Kundförfrågan inom den svenska småbarnspedagogiken hösten 2021 

Den elektroniska kundenkäten inom Kyrkslätts småbarnspedagogik ordnades i oktober 2021. Enkäten utfördes tillsammans med den finskspråkiga småbarnspedagogiken och kunde besvaras både på svenska och finska för båda språkgruppernas del. Förfrågan gällde både den kommunala och den privata småbarnspedagogiken samt den öppna verksamheten inom småbarnspedagogiken. I enkäten efterfrågades bland annat svararnas belåtenhet med servicehandledningen och inledandet av småbarnspedagogiken, vårdnadshavarnas delaktighet och tillgodoseendet av barnets behov av stöd samt informering. 
 
Medeltalet för hur vårdnadshavarna upplever att de småbarnspedagogiska tjänsterna fungerar är 4,3 på skalan 0–5. Resultatet hölls mycket likt de senaste årens resultat. I de öppna svaren framkom mycket positiv respons till personalen och verksamheten men även en oro över personalbrist. 

Svenska nämnden för fostran och utbildnings verksamhetsberättelse 2021 och godkännande av dispositionsplanen för ekonomin för år 2022 

Nämnden godkände sitt områdes verksamhetsberättelse 2021 och sände den vidare till kommunstyrelsen och -fullmäktige för behandling. Dessutom godkände nämnden dispositionsplanen för ekonomin för år 2022. 

Andra ärenden som behandlades vid sammanträdet var bland annat: 

  • Uppdatering av läroplanen för den grundläggande utbildningen: kap. 7 stöd för lärande och skolgång 
  • Nationell utvärdering av lärresultat i A-engelska i slutet av årskurs 9 
  • Bildningsdirektörens presentation av aktuella ärenden 

Ytterligare information: 

Nämndens ordförande Linda Basilier, tfn 050 322 1790 
Föredragande, bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen, tfn 040 528 4959  

Sammanträdeshandlingar
 
Svenska nämnden för fostran och utbildning