Välj en sida

Svenska nämnden för fostran och utbildning sammanträdde onsdag 2.11 och behandlade vid sitt sammanträde bland annat en utredning om skillnaderna i kostnaderna för finska och svenska tjänsterna för småbarnspedagogik och utbildning. Utredningen ansluter sig till frågan från budgetförhandlingarna 2022 om ett jämlikt och kostnadseffektivt ordnande av tjänsterna.

Utredning av kostnadsskillnaderna mellan de finskspråkiga och svenskspråkiga småbarnspedagogik- och utbildningstjänsterna: svar på en fråga vid budgetförhandlingarna 2022 om ordnande av tjänster på ett jämlikt och kostnadseffektivt sätt

Som en del av beredningen av Kyrkslätts kommuns budget 2022 framställde fullmäktigegrupperna olika frågor till och begärde tilläggsutredningar av serviceområdena och tjänsteinnehavarna. Serviceområdet för bildning och fritid gavs då i uppdrag att utreda hur man inom kommunen kan främja så jämlik och kostnadseffektiv småbarnspedagogik och utbildning som möjligt.

Inom serviceområdet för bildning och fritid har man i fråga om småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen utrett barn-, elev- och studerandespecifika kostnadsskillnader och de faktorer som förklarar dessa skillnader. Den gjorda kostnadsjämförelsen fungerar som utgångspunkt för utvecklingen av tjänsterna så att de blir jämlika och kostnadseffektiva.

Svenska nämnden för fostran och utbildning diskuterade ärendet och tog ställning till utredningen och antecknade ärendet för kännedom. Utredningen har givits för kännedom till finska nämnden för fostran och utbildning vid dess senaste sammanträde (26.10.2022) och delges vidare kommunstyrelsen.

Andra ärenden som behandlades vid sammanträdet var bland annat:

  • Antalet barn inom den finska småbarnspedagogiken 30.9.2022
  • Elev- och studerandestatistik över den finska grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen
  • Bildningsdirektörens aktualitetsöversikt

Ytterligare information:

Nämndens ordförande Linda Basilier, tfn 050 322 1790
Föredragande, bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen, tfn 040 528 4959

Sammanträdeshandlingar
Svenska nämnden för fostran och utbildning