Välj en sida

Svenska nämnden för fostran och utbildning sammanträdde onsdag 7.12 och behandlade vid sitt sammanträde bland annat resultaten av kundenkäten inom småbarnspedagogiken samt enkäten för vårdnadshavare och elever inom den svenska utbildningen. Dessutom beslutade nämnden om nybörjarplatserna i Kyrkslätts gymnasium 2023–2024. 

Godkännande av nybörjarplatserna i Kyrkslätts gymnasium för läsåret 2023–2024

Svenska nämnden för fostran och utbildning beslutade att Kyrkslätts gymnasiums maximala antal nybörjarplatser läsåret 2023–2024 fastställs till 72, varav företagarlinjens andel av nybörjarplatserna är 24. 

Förutsättningen för att komma in i gymnasiet är fortsättningsvis medeltalet 7,0 för läsämnen eller för läroämnen som betonas. Gymnasiernas rektorer har rätt att genom behovsprövat ansökningsförfarande besluta om godkännande av sökande som flyttar till Kyrkslätt och byter läroanstalt till extra platser under läsåret. 

Du kan bekanta dig närmare med utredningen om nybörjarplatserna i Kyrkslätts gymnasium i sammanträdeshandlingarna.

Småbarnspedagogikens kundbelåtenhet hösten 2022 

Enkäten genomfördes för familjer som deltar i kommunal och privat småbarnspedagogik samt invånarparksverksamheten, och den ordnades tillsammans med den finska småbarnspedagogiken. Sammanlagt inkom 983 svar på enkäten varav 214 svar riktade till den svenskspråkiga småbarnspedagogiken. År 2021 var det totala antalet svar 704. 

De vårdnadshavarna som svarade på enkäten var i allmänhet nöjda med småbarnspedagogiken. Medeltalet för det allmänna vitsordet för den svenskspråkiga småbarnpedagogiken var 4,3 på skalan 0–5. Det som vårdnadshavarna nämnde som positivt var personalen, verksamheten och samarbetet. 

Resultaten från enkäten med vårdnadshavare och elever inom den svenska utbildningen läsåret 2021–2022

Vårdnadshavarna till barn inom svensk grundskola i Kyrkslätt är i regel nöjda över barnets trivsel och mående i skolan samt kommunikationsgången och samarbetet mellan hemmet och skolan. Vårdnadshavarna svarade bland annat att deras barn generellt sett gärna går till skolan, erfar positiva inlärningsupplevelser och erbjuds tillräckligt stöd i inlärningen. 

Det som eleverna i årskurserna 1 och 2 anser att fungerar bäst i skolan är att leka med vännerna. Det som de yngre eleverna tycker att kunde förbättras är till mestadels rast relaterat, till exempel mångsidigare skolgård. Eleverna i årskurs 3–9 anser att det som fungerar bäst i skolan har med trivsamheten, stämningen och vännerna att göra. Det som eleverna tycker att kunde förbättras är både arbetsron i klassrummen samt mångsidigare skolgård med mera sysselsättning till gården. 

Du kan bekanta dig noggrannare med resultaten för enkäten i sammanträdeshandlingarna.

Andra ärenden som behandlades vid sammanträdet var bland annat:

  • Avveckling av spanskan som tillvalsspråk i Winellska skolan för nya elever i årskurs 7 från och med hösten 2023 
  • Pågående projekt med extern finansiering inom den svenska småbarnspedagogiken och utbildningen i Kyrkslätt 
  • Bildningsdirektörens aktualitetsöversikt 

Ytterligare information:

Nämndens ordförande Linda Basilier, tfn 050 322 1790 
Föredragande, bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen, tfn 040 528 4959

Sammanträdeshandlingar
Svenska nämnden för fostran och utbildning