Välj en sida

Svenska nämnden för fostran och utbildning sammanträdde onsdag 6.3 och behandlade vid sitt sammanträde bland annat resultaten av skolhälsoenkäten för år 2023.

Resultaten av skolhälsoenkäten i Kyrkslätt 2023

Institutet för hälsa och välfärd (THL) genomför den riksomfattande enkäten Hälsa i skolan vartannat år. Enkäten besvaras av eleverna i årskurserna 4 och 5 samt 8 och 9 inom den grundläggande utbildningen, första och andra årets studerande vid gymnasier och första och andra årets studerande vid yrkesläroanstalter.

Resultaten har behandlats i olika arbetsgrupper inom utbildningstjänsterna på kommunnivå och man har tagit de mest oroväckande och de mest positiva resultaten till granskning i relation till den föregående datainsamlingen 2021, samt jämfört vissa indikatorer i relation till hela landet och Västra Nylands välfärdsområde. Skolorna har behandlat sina egna resultat i sina egna enheter.

På kommunnivå var de mest positiva resultaten för årskurserna 4-5 minskad erfarenhet av mobbning av en vuxen i skolan och att det vid hälsoundersökningarna pratades om saker som var viktiga för barnet. De mest positiva resultaten för årskurserna 8-9 gällde bland annat att äta skollunch under den reserverade tiden. Positiv utveckling skedde också inom nykterhet och upphörande eller minskande av mobbning, då man berättat om det för en vuxen i skolan. I gymnasierna gällde de mest positiva resultaten att få stöd i välmåendet av hälsovårdaren och läraren och en minskad andel svarare som kände oro för sin egen sinnesstämning. Också utmattande trötthet i skolarbetet har minskat bland gymnasisterna.

Du kan bekanta dig med redogörelsen över de mest oroväckande och positiva resultaten i skolhälsoundersökningen 2023 i sammanträdeshandlingarna.

Rektorerna har lyft fram utvecklingsområden och uppenbart goda egenskaper för sina egna skolor utifrån de skolspecifika resultaten, samt planerat hur skolorna avser att arbeta med dessa frågor.

Den svenskspråkiga grundutbildningen lyfte fram områden relaterade till skoltrötthet, sömn- och matvanor, rörlighet och skollunchen. Dessutom uppmärksammades mobbning, ensamhet, arbetsro, påverkningsmöjligheter och skoltrivsel.

Insatserna kring de här frågorna är mångfacetterade och skolspecifika. Tillgång till svenskspråkiga psykologtjänster har varit ett välkommet tillägg. Andra åtgärder omfattar mera vuxennärvaro i skolan, att stöda eleverna i utvecklande och förstärkande av sociala färdigheter, ytterligare involvera elevvårdstjänsterna i skolsamfundet och samarbete med yttre aktörer.

Svenska nämnden för fostran och utbildning antecknade Kyrkslätts resultat i enkäten Hälsa i skolan 2023 för kännedom.

Andra ärenden som behandlades vid sammanträdet var bland annat:

  • Beslut om elevplatser i svenskspråkiga grundskolor läsåret 2024-2025 för årskurserna 7-9
  • Svenska nämnden för fostran och utbildnings verksamhetsberättelse för år 2023
  • Begäran om omprövning gällande beslutet om ändring av timfördelningen
  • Svenska utbildningstjänsternas förslag för övergång till ny timfördelning som Svenska nämnden för fostran och utbildning godkänt (24.10.2023)
  • Sammanträdespraxis, sammanträdestider och -platser för svenska nämnden för fostran och utbildning hösten 2024
  • Bildningsdirektörens presentation av aktuella ärenden

Ytterligare information:

Nämndens ordförande Linda Basilier, tfn 050 322 1790
Föredragande, bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen, tfn 040 528 4959

Sammanträdeshandlingar

Svenska nämnden för fostran och utbildning