Välj en sida

Nämnderna inom serviceområdet för bildning och fritid träffandes 27.4 i inlärningscentret Jokirinteen oppimiskeskus för att tillsammans fundera på bildnings- och fritidstjänsternas roll i förverkligandet av strategin för Kyrkslätts kommun.

Bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen öppnade den gemensamma kvällen och berättade om olika fenomen som har inverkningar på kommunen samt om bildningens och fritidens roll i den ändrande kommunen. Utöver de strategiska målsättningarna behöver man även beakta utmaningarna med en hållbar ekonomi. Bildnings- och fritidstjänsterna skapar välfärd och delaktighet för kommuninvånarna samt erbjuder möjlighet till ett livslångt lärande. Även personalens kompetens och välbefinnande finns i kärnan av utvecklingsarbetet.

Under kvällen fick nämnderna även höra om bland annat byggandet av en hållbar livsstil, inklusiva tjänster, bekämpandet av marginaliseringen och den nationella barnstrategin. Nämndmedlemmarna diskuterade i grupp om bildningens och fritidens dragkraft, om förstärkandet av delaktigheten och om våra tjänster som befrämjar välfärden.

I slutet av strategikvällen tackade Linda Basilier, som fungerar som ordförande för Svenska nämnden för fostran och utbildning, den kunniga personalen och ville lyfta fram alla de saker som fungerar väl i kommunen. Utöver det lyfte hon även fram speciellt vikten av närservicen och fritidstjänster för alla åldrar.

Ordförande för Bildnings- och fritidsnämnden, Kari Virtanen, var glad över ordnandet av strategikvällen.

– Att utveckla och tänka tillsammans är väldigt värdefullt. Tankarna om utvecklingsarbetet gick under kvällens lopp i samma riktningar, så det skapar en bra grund för samarbetet även i fortsättningen konstaterar Virtanen.

Tuovi Ronkainen, ordförande för Finska nämnden för fostran och utbildning funderade ännu till slut över framtidens lösningar beträffande service för barnfamiljer. Man ska till exempel modigt bygga tillräckligt stora skolor från första början och de stora byggprojekten ska genomföras i den överenskomna tidtabellen.

***

Här kan du bekanta dig med Kyrkslätts kommunstrategi 2022-2023