Välj en sida

Ansökan till skolan och förskoleundervisningen sker i januari. Ansökningstiden slutar 21.1.2024, så nu är det rätt tid att söka till språkbadet. Språkbadet håller öppet hus 18.1.2024 kl. 17.30 i Gesterbyn koulu.

I Kyrkslätt ordnas svenskspråkig språkbadsundervisning i Gesterbyn koulu. Man kan börja i språkbad redan under året i förskoleundervisningen eller i årskurs 1. Språket lärs egentligen inte ut, utan barnen lär sig prata svenska i samband med annat lärande, när språket används i all verksamhet och i helt vanliga situationer i undervisningen i vardagen. Stigen till svenskans värld börjar från kroppsspråk, ramsor och sånger – barnen lär sig språket nästan utan att märka det.

I Gesterbyn koulu presenterar vi torsdag 18.1.2024 kl. 17.30–18.30 förskoleundervisningens lokaler och berättar om språkbadsverksamheten. Kom modigt med och bekanta er med språkbadet! Någon förhandsanmälan behövs inte.

Hurdan är språkbadsundervisningen?

Under de första årskurserna är undervisningen aktiv temaundervisning, medan undervisningen i årskurserna 7–9 är ämnesundervisning. I ämnesundervisningen beaktas målspråket. Man lär sig nya ord i alla läroämnen. Läroplanen inom språkbadet är den samma som för eleverna som studerar på finska.

Lärarna nämner också samarbetet med Winellska skolan som en av styrkorna i Gesterbyn koulus språkbad.

– Vi samarbetar intensivt med Winellska skolans parallellklasser. I de första årskurserna lär vi oss känna varandra, ordnar gemensamma spelstunder och lektioner. Samarbetet med årskurserna 7–9 är intensivt, eftersom språkbadseleverna i årskurserna 7–9 studerar i Winellska skolans lokaler. Då det nya GWP-skolcentret blir färdigt, arbetar vi alla under samma tak och vårt samarbete blir allt intensivare, gläder sig lärarna vid Gesterbyn koulus språkbadsteam.

Arbetsfördelningen mellan hemmet och skolan är tydlig

I skolorna stöds elevernas utveckling av svenskan, och hemmen stöder elevens utveckling av modersmålet. Läraren kan finska. I språkbadet tillämpas principen ”en vuxen – ett språk”, det vill säga språkbadsläraren pratar bara svenska till sina elever, men med vårdnadshavarna pratar läraren finska. Barnet får använda sitt eget modersmål, men hen uppmuntras till att använda språkbadsspråket då lärstigen framskrider.

– Föräldrarna behöver inte kunna svenska. Hemmets uppgift är att stöda barnets utveckling av modersmålet, till exempel genom att läsa och prata tillsammans, berättar språkbadsteamet.

– Språkbad är mycket nyttigt. Barnet blir funktionellt tvåspråkigt, har mod att använda språket och har det lättare att lära sig andra språk. Det svenska språket som barnet lärt sig i språkbadet stannar kvar länge i barnets liv och många som gått språkbadet har sökt sig till fortsatta studier i Sverige eller svenskspråkiga högskolor i Finland, berättar lärarna vid språkbadsteamet.

Välkommen till språkbadet!