Välj en sida

I Kyrkslätt ordnas svenskspråkig språkbadsundervisning i Gesterbyn koulu. Man kan börja lärstigen i språkbad redan under småbarnspedagogiken eller i skolans språkbadsförskoleundervisning och fortsätta den under hela grundskolan ända till årskurs nio. I språkbadsundervisningen anammar barnen svenskan genom att tala det naturligt i olika situationer i vardagen.

Målet funktionell tvåspråkighet

Målet för undervisningen är funktionell tvåspråkighet. Under de första åren i språkbad ligger fokus på förståelse av svenska och senare i produktion av det. Barnen lär sig språket vid sidan om de normala vardagsaktiviteterna. Man tränar även språket i samarbete med språkbadselever i olika åldrar och med elever i Winellska skolan.

Språkbadsläraren i årskurs ett Maarit Isokorpi berättar att eleverna studerar ivrigt och har lätt att lära sig svenska i skolans vardag.

Skolgång i språkbadsklassen passar för alla

I språkbad anammar barnen svenskan genom att tala det i naturliga språkbrukssituationer. Barnet och föräldrarna behöver inte på förhand kunna svenska. Föräldrarna spelar ändå en viktig roll i stödjandet av utvecklingen av barnets modersmål, för med hjälp av goda färdigheter i modersmålet lär sig barnet lättare ett nytt språk och saker som lärs ut. När familjen väljer skolgång i språkbad för sitt barn förbinder den sig till det för hela den grundläggande utbildningen.

– Språkbadet har varit en stor framgångsfaktor i vår tvåspråkiga kommun. Framför allt öppnar språkbadet nya möjligheter för barn och unga till fortsatta studier och arbetslivet, berättar rektorn för Gesterbyn koulu Raija Vahasalo.

Roosa Pöllänen och Enni Railamaa, före detta elever i Gesterbyn koulu, är glada över att de gick i grundskolan i språkbadsklassen.

– Jag har haft väldigt mycket nytta av språkbadet och jag är glad över att mina föräldrar valde den stigen. När man kan svenska så bra har jag fått en möjlighet till jobb på sådana platser dit man inte skulle ha kommit in utan språkkunskaper. Också när man söker studieplats har man dubbelt så många dörrar öppna, för närvarande studerar jag själv på svenska, för jag vill utveckla och upprätthålla språkkunskaperna. Dessutom gör kunskaper i svenska livet lättare när man till exempel reser i de andra nordiska länderna eller bekantar sig med svenskspråkiga, berättar Pöllänen.

Förutom att lära sig ett nytt språk är det bästa i språkbadet enligt Railmaa en god gemenskapsanda och att klassen alltid är densamma under hela skolstigen.

– I min klass har jag fått livslånga vänner som jag fortfarande dagligen håller kontakt med. Under min skoltid var gemenskapsandan påtaglig, för språkbadsklasserna samarbetade ofta. Man kunde se att också inbördes förhållandena mellan lärarna i de olika årskurserna var bra, vilket gjorde samarbetet mellan de olika klasserna ännu lättare, fortsätter Railamaa.

 När och hur söker man sig till språkbad?

I Kyrkslätt är det möjligt att inleda språkbadsstigen redan i 3–4 års åldern på Kielikylpy-yhdistys’ språkbadsklubb, i Smultron-gruppen för 5-åringar i Neidonkallion päiväkoti eller i förskoleundervisningen i Gesterbyn koulu. Den kompletterande småbarnspedagogiken som ges i Neidonkallion päiväkoti genomförs i Gesterbyn koulus lokaler. Från förskoleundervisningen fortsätter språkbadsstigen till årskurserna 1–9 i språkbadsundervisningen i Gesterbyn koulu.

Man söker sig till språkbadsklassen i samband med anmälan till allmän skola 10–23.1.2022 och till språkbadsförskolan under ansökningstiden till förskoleundervisning 24.1–6.2.2022.

Man kan söka sig till språkbad flera olika vägar. Man kan söka sig till språkbadsklassen om barnet har gått i språkbadsförskola samt svenskspråkig förskoleundervisning, språkbadsskola, svenskspråkig skola i Finland eller utomlands. Om barnet saknar sådan bakgrund och vill börja i språkbadsundervisningen senare än i första klass, ordnas det en intervju där man försäkrar sig om barnets färdigheter att lära sig svenska. Några lämplighetstest används inte, endast intervjuer.

Mer information om språkbad i Kyrkslätt finns på kommunens webbplats www.kyrkslatt.fi/sprakbadsundervisning