Välj en sida

Hur växer och utvecklas kommunen i framtiden, hur förändras kommunens befolkningsstruktur och hur påverkar dessa förändringar behovet av service i kommunen i de olika områdena i kommunen? På dessa frågor svarar kommunens servicenätsplan. Med kommunens servicenät avses verksamhetsställen där kommunal service ordnas.

Arbetet med planeringen av Kyrkslätts kommande servicenät pågår, och i och med det har kommunen utarbetat en utredning om sitt servicenät tillsammans med utomstående experter. Utredningen behandlas under hösten i beslutsfattande organ i kommunen. Kommunen bjuder in kommuninvånarna till invånarmöten i november–december 2023 att diskutera utvecklingen av servicenätet.

Efter vårdreformen är den kommunala servicen i huvudsak bildningstjänster: daghem, skolor samt fritidstjänster, så som bibliotek och kultur, institut, ungdomstjänster och idrottstjänster.

 När kommunen växer, utvecklas och förändras ska också servicenätet utvecklas.

 – Det är viktigt att utveckla Kyrkslätts kommuns servicenät för kommunens kvarhållnings- och attraktionskrafts skull. Vi vill erbjuda trygga och sunda lokaler för lärande och uppväxt, beskriver Kyrkslätts kommundirektör Virpi Sailas utgångspunkterna för planeringen av servicenätet.

 – Det är viktigt att skolorna och daghemmen ligger på ändamålsenliga ställen i förhållande till placeringen av befolkningen, och planeringslösningarna för dem är fungerande med tanke på fostran och undervisning. När servicebehovet förändras ska man också se till att lokalernas mångsidighet ökar och att olika aktörer kan använda lokalerna, fortsätter Sailas.  

 ”Chansen att lära sig, delta och syssla med hobbyer tillsammans”

 Kyrkslätts kommun har utarbetat utredningen om sitt servicenät tillsammans med Tilakonsultit Oy och MDI.

 – En av de särskilda fördelarna med denna utredning är att man har lagt märke till tillgängligheten av bildningstjänsterna med avseende på kommuninvånarna i alla åldrar: chansen att lära sig, delta och syssla med hobbyer tillsammans”, sammanfattar kommunens bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen. 

 Olika framtidsbilder och alternativa modeller

I servicenätsutredningen har man skissat upp olika scenarier där kommunen på olika sätt riktar och betonar nya bostadsområden i de olika områdena i kommunen. Behovet av service till följd av befolkningsutvecklingen i de olika alternativen har återspeglats och jämförts med kapaciteten i de befintliga lokalerna. I utredningen skissade man upp alternativa servicenätsmodeller och bedömde också investerings- och livscykelkostnaderna för de olika alternativen. 

– I Kyrkslätt har man inte tidigare lika utförligt granskat utvecklingen av markanvändningen och samhällsbyggandet och dess inverkan på den regionala befolkningsstrukturen och behovet av kommunal service, beskriver direktören för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen innehållet i utredningen. 

Befolkningsstrukturen förändras och påverkar behovet av service 

 Avsikten är att utnyttja utredningen vid planeringen av investerings- och reparationsprogrammen för byggnader i kommunen så att investeringarna dimensioneras rätt och genomförs i rätt tid.  

I Kyrkslätt liksom i övriga Finland minskar nativiteten och befolkningen åldras. Enligt utredningen lönar det sig för kommunen att styra den kommande tillväxten så att bostadsbyggandet och befolkningstillväxten stöder servicenätets funktionalitet och effektiv användning av lokalerna. Kyrkslätt ska eftersträva en kraftig men måttlig befolkningstillväxt på cirka en procent per år. En måttlig tillväxt vänder den nedåtgående trenden för barnantalet uppåt men orsakar inget alltför stort tryck för nya investeringar.   

 Ju längre framåt i tiden vi siktar, desto osäkrare blir trenderna och prognoserna. I utredningen föreslås också åtgärder för de närmaste åren. Enligt utredningen är åtgärderna nödvändiga i alla modellerna. 

 – Med denna utredning beslutar man dock inte om byggande av nya skolor och daghem eller stängning av verksamhetsställen. Om varje eventuell ändring – en ny investering eller en operativ ändring – fattas alltid ett separat beslut, och till det anknyter de behövliga konsekvensbedömningarna, berättar bildningsdirektör Ikonen. 

 Kyrkslätt satsar under de kommande åren kraftigt på utveckling av bildningens verksamhetslokaler 

 Kommunen satsar enligt sin strategi på bildningstjänster och kommuninvånarnas välbefinnande. För närvarande pågår och under de närmaste åren börjar flera projekt som anknyter till bildningens servicenät.   

I östra Kyrkslätt blir det nya Nissnikuhuset färdigt, det behövs flera lokaler för småbarnspedagogiken 

 I östra Kyrkslätt ska den nya skolbyggnaden för Nissniku bli färdig år 2027. Planeringen av byggnadsprojektet och konkurrensutsättningen av genomförandet bereds, och samtidigt har man också uppdaterat utgångspunkter för projektet. Den uppdaterade projektplanen behandlas i beslutsfattandet i september.

Trenden för elevantalet har justerats utifrån nya prognoser, och man har också börjat granska möjligheten att placera Masaby bibliotek och ungdomstjänsterna i skolbyggnaden som ska byggas. Samtidigt har projektet fått ett nytt namn: ”Nissnikuhuset”.

I den svenskspråkiga Bobäcks skola har man under de senaste åren genomfört totalrenoveringar, och avsikten är att dessutom genomföra bl.a. ett byte av värmesystemet från oljeuppvärmning till jordvärme. 

Behovet av småbarnspedagogik i östra Kyrkslätt ökar, och enligt utredningen behövs nya lokaler för småbarnspedagogik i Masaby område för sammanlagt omkring tio grupper senast år 2030. Samtidigt kunde man avstå från mindre lokaler i området (Junailija, Liinaharja). 

I centrala Kyrkslätt erbjuder Gesterby skolcentrum och det gemensamma campuset för gymnasierna och instituten högklassiga lokaler för olika bildningstjänster i bred omfattning  

I centrala Kyrkslätt byggs Gesterby skolcentrum; undervisningen i Winellska skolan, Gesterbyn koulu och Papinmäen koulu flyttar till de nya lokalerna i början av år 2026.

När det gemensamma campuset för gymnasierna och instituten blir färdigt år 2027 kommer det att vara en unik lärmiljö gemensam för de två gymnasierna och instituten i kärnan av kommuncentrum. I projektet byggs också en mycket efterfrågad allaktivitetssal som fungerar som undervisningslokal och dessutom som lokal för olika publikevenemang, så som konserter.   

Behovet av lokaler för småbarnspedagogik ökar även i centrumområdet. I planerna ingår ombyggnad av Papinmäen koulus gamla byggnad till verksamhetslokaler för småbarnspedagogik. Samtidigt skulle man avstå från mindre hyreslokaler (Lindal daghem och Gesterbyn päiväkoti). Också Ravalsin päiväkoti och Prästgårdsbackens daghem skulle i servicenätet kvarstå som daghem. Tidpunkten för totalrenoveringarna av objekten fastställs i reparationsprogrammet för byggnader i kommunen.

I Hindersby och Bredbergets område föreslår utredningen att lokalerna för Laajakallion koulu byggs om för småbarnspedagogiken i slutet av 2020-talet och att skolan skulle ha sin verksamhet i Heikkilän koulu.  

I södra Kyrkslätt förnyas Kantvikin koulu 

Behovsutredningen för Kantvikin koulu pågår. I utredningen bedöms totalrenovering av den gamla skolan eller ett nybyggnadsprojekt. I behovsutredningen bedöms också utvecklingen av elevantalet och utrymmesbehovet. Avsikten är att projektet färdigställs år 2028. 

Lokalerna för småbarnspedagogiken i området är tillräckliga under de närmaste åren, men om kommunen kraftigt riktar nytt byggande till Kantviks område behöver man flera lokaler för småbarnspedagogiken. 

I norra Kyrkslätt bedöms konsekvenserna av förändringen i befolkningsstrukturen

 Enligt utredningen skulle antalet skolelever minska under de närmaste åren kraftigast i norra Kyrkslätt.

 Detta ger upphov till att det under de närmaste åren uppstår mycket ledig utrymmeskapacitet i de skolor som nu har verksamhet i norra Kyrkslätt, och man ska fundera på om man gör nätverket av lokaler tätare och hur man utnyttjar de lokaler som blir tomma. Det skulle också vara möjligt att flytta Veikkola bibliotek eller ungdomslokalerna till skolbyggnaden.

Å andra sidan är det svårt att beräkna utvecklingen av invånarantalet i Veikkola, eftersom det finns många obyggda egnahemshustomter i Veikkola. På lång sikt skulle tåghållplatsen som planerats i Veikkola ge norra Kyrkslätt många nya invånare.

Framskridande av servicenätsutredningen i beslutsfattandet och hörande av kommuninvånarna

Härnäst behandlas servicenätsutredningen i september i nämnden för lokaltjänster samt nämnderna för fostran och utbildning och på sammanträden i bildnings- och fritidsnämnden och sedan i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Kommunen ordnar lokala invånarmöten om planeringen av servicenätet under november–december 2023. Varmt välkommen med att diskutera utvecklingen av servicenätet.

Servicenätsutredningen finns via följande länk (pdf)