Välj en sida

Den gångna vintern har varit utmanande för vinterunderhållet. Det har snöat rikligt åt gången, vilket fördröjt plogningen, och temperaturerna har varit omväxlande, vilket lett till hala vägytor, stora pölar som frusit till is och gropar i vägarna.

Under vintern har det gått åt mycket sandningsgrus; 6 800 ton i Kyrkslätt, vilket är ungefär dubbelt mer än förra vintern. Gatorna har under vintern sandats ett tjugotal gånger och trottoarerna ungefär 35 gånger. Det använda sandningsgruset är avfall som är svårt att återanvända.

Man kan börja putsa bort sanden då det inte längre är frost på nätterna. Målet var att få gatorna borstade före Valborg, men de omväxlande väderleksförhållandena och den rikliga sandmängden gör det svårare att göra upp en exakt tidtabell, och det är troligt att man inte blir klar i tid.

Borstningen sker enligt underhållsklassificeringen.

Principerna för vinterunderhållet

Samhällstekniska nämnden har 29.10.2019 godkänt principerna för vinterunderhållsarbeten på kommunens gator (Underhållsklassificering av gator i Kyrkslätts kommun – vinterunderhåll

https://www.kyrkslatt.fi/vinterunderhall. Vinterunderhållet utförs i enlighet med ovanstående principer. Kommunens gator har delats in i tre skötselklasser och för var och en har man ställt upp en målinriktad nivå för underhållet. Underhållsklass 1 omfattar huvudgatorna och gång- och cykelvägarna i anknytning till dem, underhållsklass 2 matargator och regionala gång- och cykelrutter och underhållsklass 3 bostadsgator och andra vägar och områden av mindre vikt för trafiken. I underhållsklassificeringen har man fastställt principerna för plogning, avlägsnande av snösörja, halkbekämpning och tiden för påbörjande av underhållsarbete samt snöröjning, skymd sikt och övergångsställenas synlighet.

Hur vinterunderhållet ordnas i Kyrkslätt

På Kyrkslätts kommuns område finns fyra områden för vinterunderhållsentreprenader (entreprenaden för skötsel av områdena Masaby, Sundet, Sarvvik, entreprenaden för skötsel av området söder om stamväg 51, området entreprenaden för vinterunderhåll i Kyrkslätts centrum och entreprenaden för vinterunderhåll i Veikkola).  Entreprenaderna är konkurrensutsatta och entreprenörerna valda genom öppet förfarande. Entreprenaden omfattar vinterunderhållsarbeten av bl.a. gator och gång- och cykelleder som ingår i avtalet samt fastigheters gårdar.