Välj en sida

Samhällstekniska nämnden sammanträdde 24.11.

Den allmänna höjningen av kostnadsnivån påverkar kostnaderna för de kommunaltekniska underhållsentreprenaderna. Vinter-, områdes- och grönvårdsentreprenader inom de kommunaltekniska underhållstjänsterna har förbundit sig i entreprenadavtalet och entreprenadprogrammet. Enligt entreprenadprogrammet kan priserna på förslag av endera parten årligen justeras och förslag om justering av priserna ska ges i senast i slutet av oktober varje år så att de eventuella nya priserna träder i kraft från och med början av därpå följande år. Samhällstekniska nämnden beslutade godkänna de föreslagna indexförändringarna fr.o.m. 1.1.2023 för följande entreprenader: vinterunderhåll i centrum, vinterunderhåll i Veikkola, skötsel av områdena Masaby, Sundet och Sarvvik samt grönvårdsentreprenaden för Kyrkslätts centrumområde och Veikkolaområdet.

Samhällstekniska nämnden behandlade anslutningsavtal för Lill-Nägels enskilda väg.  

Nämnden beslutade att Kyrkslätts kommun ansluter sig till delägare i väglaget för Lill-Nägels enskilda väg och som delägare svarar för underhållskostnaderna för vägen Ringbågen.

Den vid tidpunkten för sammanträdet kända ekonomiska situationen presenterades för nämnden vid sammanträdet.

Kostnaderna för vinterunderhållet har under det gångna året överskridit anslagen, men som helhet håller nämndens ekonomi på att utfalla enligt budgeten.

Ytterligare information ges av:

Matti Kaurila, Samhällstekniska nämndens ordförande

matti.kaurila@kirkkonummi.fi

 

Anna-Kaisa Kauppinen, direktör för serviceområdet för samhällsteknik

anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Föredragningslista

Samhällstekniska nämnden