Välj en sida

Resultaten av kommunens strategienkät i april–maj är färdiga. Nästan 600 personer svarade på enkäten, vilket var glädjande. Det inkom diverse åsikter, tack och omnämnanden av saker att förbättra i verksamheten.

Kommunfullmäktige har bekantat sig med resultaten av rapporten, och den fortsatta bearbetningen av strategin framskrider snabbare tack vare resultaten.

Du kan se resultat av strategienkäten i bilagan (pdf).