Välj en sida

I Kyrkslätt slopas den allmänna rekommendationen om användning av munskydd enligt THL:s anvisningar. Var och en kan enligt sitt övervägande fortfarande använda munskydd till exempel i sådana utrymmen inomhus där det är svårt att undvika närkontakter. En sådan situation kan till exempel vara i ett kollektivtrafikmedel under rusningstiden. Munskyddet förhindrar spridning av droppar i omgivningen. När du använder munskydd skyddar du andra mot smitta.

Munskydd rekommenderas i fortsättningen (12-åringar och äldre) särskilt för:

  • dem som på grund av misstanke om corona söker sig till vård eller test
  • dem som har symtom av luftvägsinfektion men som inte kan undvika röra sig utanför hemmet
  • dem som vet om att ha blivit exponerade för coronaviruset (smitta har konstaterats t.ex. i familjen) och inte kan undvika närkontakter utanför hemmet
  • dem som besöker eller uträttar ärenden hos social- och hälsovårdstjänsterna

De som har symtom rekommenderas att alltid i första hand hålla sig hemma tills symtomen ger med sig.

Munskyddet skyddar också sin bärare beroende på munskyddstypen. Den som hör till en riskgrupp har skäl att överväga att använda munskydd av hög kvalitet (andningsskydd på nivån FFP2 eller FFP3) även om han eller hon är helt vaccinerad.

Skolor och läroanstalter

Den omfattande rekommendationen om munskydd i skolor och på läroanstalter på andra stadiet slopas. Var och en kan fortfarande enligt sitt övervägande använda munskydd. Kyrkslätt rekommenderar att skolorna och läroanstalterna tillhandahåller munskydd av hög kvalitet för de elever som vill använda munskydd.

Arbetsplatser

Kyrkslätts kommun slopar rekommendationen om användning av munskydd på arbetsplatser. Om det på basis av bedömning av faror och risker konstateras att det är motiverat att använda munskydd för att garantera arbetarskyddet och/eller klientsäkerheten ger arbetsenheten sin personal anvisningar om användning av munskydd. Till exempel inom tjänster där klienterna i huvudsak är äldre personer ökas klientsäkerheten av att arbetstagarna använder munskydd. När det förekommer mycket coronasmitta och det förekommer närkontakter i arbetet förbättras arbetarskyddet av att munskydd och andningsskydd tillhandahålls för personalen (särskilt riskgrupper och ovaccinerade).

Social- och hälsovård

Personalen inom social- och hälsovård fortsätter använda munskydd.

Läs mer i THL:s meddelande