Välj en sida

Kyrkslätts kommun utlyser regleringsstödet för sysselsättning för ansökan från och med 1.2.2023. Regleringsstöd kan sökas av ett företag eller samfund som till ett anställningsförhållande eller läroavtalsutbildning anställer en arbetssökande från Kyrkslätt som på basis av arbetslöshet har fått arbetsmarknadsstöd i minst 200 dagar eller som har varit arbetslös i minst 12 månader. Stödet beviljas dock inte till kommuner, samkommuner, välfärdsområden eller staten och inte heller privathushåll, familjer eller privatpersoner. 

Regleringsstöd kan sökas för ett anställningsförhållande som inleds 1.1–31.12.2023. Regleringsstöd kan beviljas för en period på 6–12 månader. Anställningsförhållandet eller läroavtalet ska pågå minst 6–8,5 månader beroende på om TE-centralen har beviljat lönesubvention. Regleringsstödets storlek är högst 650 euro per månad. Arbetstiden för den person som ska anställas ska vara minst 18 timmar per kalendervecka. I läroavtalsutbildning ska arbetstiden vara minst 25 timmar per kalendervecka. 

Stödet är avsett för andra kostnader som uppstår på grund av anställning än anställningskostnader, t.ex. rekryterings-, handlednings-, introduktions-, arbetsredskaps- och arbetsrumskostnader, då det är fråga om en arbetsgivare som idkar näringslivsverksamhet (så som företag). 

Stödet kan beviljas som en del av anställningskostnaderna då det är fråga om en arbetsgivare som inte idkar näringslivsverksamhet (så som föreningar, fonder, registrerade religiösa samfund och församlingar). Då är förutsättningen att TE-centralen beviljat lönesubvention. Regleringsstödet får inte tillsammans med de andra stöden som beviljats för anställningskostnaderna och utbildningsersättningen som betalas på basis av läroavtalsutbildning överskrida statsbidragens maximibelopp, dvs. 100 % av anställningskostnaderna. Regleringsstödets belopp minskas med den överstigande delen, varmed regleringsstödets belopp kan vara under 650 euro i månaden. 

Regleringsstödet beviljas enligt prövning i ansökningsordning och inom ramen för anslaget. 

Man ansöker om regleringsstöd med en elektronisk nätblankett som finns på kommunens webbplats. 

Ansökningsanvisningar och -blankett: www.kyrkslatt.fi/kyrkslatts-kommuns-regleringsstod-for-sysselsattning 

Enligt förvaltningsstadgan för Kyrkslätts kommun (1.1.2023 § 44) beslutar kommunstyrelsens livskraftssektion om sysselsättningsåtgärder. Beslut om ibruktagandet av regleringsstödet fattades av kommunstyrelsen 23.1.2023 § 21. 

Ytterligare information: livskraftschef Susanna Hyvärinen eller sysselsättningskoordinator Johanna Andelmin-Inkinen, tyollisyys@kirkkonummi.fi samt
Kyrkslätts kommuns webbplats www.kyrkslatt.fi/kyrkslatts-kommuns-regleringsstod-for-sysselsattning