Välj en sida

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har upphävt beslutet som gäller HUS-området, genom vilket idrotts-, rekreations- och rekreationslokaler har beordrats stänga. Upphävningen träder i kraft från och med imorgon 1.2.2022. I Nyland får dessutom ordnas sammankomster inomhus för högst 50 personer 1.2–15.2.2022 såvitt alla har en sittplats.

Enligt sjukvårdsdistriktets utlåtande är belastningen av hälsovården fortfarande på hög nivå i Nyland, men enligt regionförvaltningsverket uppfylls inte längre förutsättningarna i lagen för bestämmelse om stängning av lokalerna. Vid användningen av lokalerna som öppnas ska man dock fortsättningsvis ombesörja hälsosäkerheten.

Aktören som ansvarar för användningen av lokalen ska planera med vilka åtgärder man kan förebygga smittorisken. Man kan till exempel placera kundplatserna glest, effektivera ventilationen eller se till att besökarna anländer etappvis. Regionförvaltningsverket i Södra Finland vidhåller denna bestämmelse om förebyggande av smittorisken som förorsakas av närkontakter, vilken baserar sig på 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar, i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt 1–15.2.2022.

I Nyland får ordnas sammankomster inomhus för högst 50 personer 1.2–15.2

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har ytterligare fattat beslut om att mjuka upp begränsningarna som gäller offentliga evenemang och allmänna sammankomster på HUS-området. I och med beslutet kan man 1.2–15.2 ordna offentliga evenemang eller allmänna sammankomster inomhus för högst 50 personer om alla deltagarna har bestämda sittplatser. Om inga sittplatser har bestämts får man inte ordna några som helst sammankomster oavsett storlek.

De aktörer som svarar för användningen av utrymmena eller arrangörerna kan förutsätta coronapass av kunderna eller deltagarna enligt samma principer som hittills, men pass kan för närvarande inte användas som alternativ till begränsningarna.

Användningen av Kyrkslätts kommuns lokaler

Kyrkslätts simhall öppnas 1.2.2022.

Idrottshallen i Jokirinteen oppimiskeskus, idrottshallen i skyddsrummet, skolornas och ungdomslokalernas motionslokaler öppnas 1.2.2022.

I kommunens lokaler iakttar man ändå de beslut om turer som gäller respektive lokaler. Hälsosäkerheten ska fortfarande säkerställas då lokalerna används.

Man kan ordna evenemang inom ramen för begränsningarna.

Idrottstjänsterna informerar sina kunder om när den ledda verksamheten startar.

Biblioteket är fortfarande öppet. Biblioteket meddelar närmare om verksamheten på sina webbsidor.

Ungdomslokalverksamhet bedrivs i Fyyri och ungdomslokalerna i Masaby och Veikkola. Antalet kunder begränsas med iakttagande av hälsosäkerheten.

Masalan nuorisoteatteri fortsätter sin verksamhet enligt begränsningarna. Ungdomsteatern informerar sina kunder om verksamheten.

Medborgarinstitutet återgår till närundervisning stegvis från och med 1.2.2022. Medborgarinstitutet informerar sina kunder gruppvis om återgången till närundervisning.

Musikinstitutet och bildkonstskolan verkar normalt med iakttagande av hälsosäkerheten.

Regionförvaltningsverkets beslut om sammankomstbegränsningar gäller också andra lokaler som administreras av kommunen, inklusive kommunhuset.