Välj en sida

Regionförvaltningsverket i Södra Finland förlänger bestämmelsen om stängning av vissa idrotts-, rekreations- och fritidslokaler i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts område för perioden 25.1–7.2.2022 efter att det nuvarande beslutet upphör att gälla 24.1.2022.

Det nya stängningsbeslutet av Regionförvaltningsverket i Södra Finland omfattar fortfarande alla de lokaler som enligt § 58 g i lagen om smittsamma sjukdomar kan förordnas att stängas och gäller de aktörer som disponerar över utrymmen i fråga om motions-, idrotts- nöjes- eller rekreationsverksamhet i följande lokaler:

  • utrymmen inomhus som används för lagsport, gruppträning, utövande av kontaktsporter och andra motsvarande former av sport eller idrott
  • träningslokaler och andra motsvarande utrymmen för inomhusidrott
  • allmänna bastur och simhallars, friluftsbads och badinrättningars bassängområden samt omklädningsrum som finns i omedelbar anslutning till dem
  • dansställen samt utrymmen som används för körsång, amatörteater eller annan motsvarande
  • hobbyverksamhet i grupp
  • nöjes- och temaparker, tivolin samt inomhusutrymmen i djurparker
  • inomhuslekparker och inomhuslekplatser
  • allmänna utrymmen i köpcentra, med undantag för affärslokaler i detaljhandeln och lokaler som används för tillhandahållande av tjänster samt passager till dessa lokaler.

Lokalerna som beordrats hålla stängt kan användas för fritidsverksamhet för barn och unga födda år 2003 eller yngre. I verksamheten ska också deltagarnas hälsosäkerhet iakttas.

Lokalerna kan också användas för lagstadgade tjänster, till exempel medicinsk rehabilitering, skolors gymnastikundervisning och ordnande av coronavaccineringar. Också röstningen i välfärdsområdesvalet kan ordnas i lokaler som i övrigt är stängda. Dessutom omfattar inte besluten om stängning av lokaler vare sig professionell idrott eller verksamhet som omfattas av privat- eller familjeliv.

Coronabegränsningar i Kyrkslätts kommuns lokaler

Kyrkslätts simhall är stängd till och med 7.2.2022.

Idrottshallen i Jokirinteen oppimiskeskus, idrottshallen i skyddsrummet, skolornas och ungdomslokalernas motionslokaler, gym och alla kommunens motionslokaler inomhus är stängda till och med 7.2.2022.

Lokalerna som nämns ovan kan ändå användas för ledd fritidsverksamhet för barn och unga födda år 2003 eller senare, samt för genomförande av lagstadgade tjänster.

Beslutet begränsar inte heller den professionella idrotten.

I kommunens lokaler följer man för dessa målgruppers del gällande beslut om turer för varje lokal.

Biblioteket är fortfarande öppet. Offentliga tillställningar kan inte ordnas i biblioteket.

Ungdomslokalverksamhet bedrivs i Fyyri och ungdomslokalerna i Masaby och Veikkola. Antalet kunder begränsas med iakttagande av hälsosäkerheten.

Masalan nuorisoteatteri fortsätter sin verksamhet enligt begränsningarna. Ungdomsteatern informerar sina kunder om verksamheten.

Medborgarinstitutets undervisning fortsätter som distansundervisning. Medborgarinstitutet informerar sina kunder om undervisningen.

Musikinstitutet och bildkonstskolan verkar normalt med iakttagande av hälsosäkerheten.

Regionförvaltningsverkets beslut om sammankomstbegränsningar gäller också andra lokaler som administreras av kommunen, inklusive kommunhuset.

 Coronasituationen i Kyrkslätt

Under den senaste veckan har 607 nya coronavirusfall kommit till kännedom i Kyrkslätt (21.1.2022). Förekomsten av smitta räknat för de senaste två veckorna 2 896/100 000 invånare. Ungefär hälften av alla tagna prover är positiva. Det totala antalet smittfall är 3 562.

Sammankomstbegränsningarna i Nyland bedöms nästa vecka

Inom området för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt gäller även regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut, enligt vilket alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas inomhus är förbjuda oberoende av deltagarantal. Beslutet gäller till och med 31.1.2022. Deltagarantalet i evenemang som ordnas utomhus har inte begränsats genom beslut av regionförvaltningsverket.

Coronakoordinationsgruppen bedömer förlängningen av sammankomstbegränsningarna nästa vecka och beslutet ges sannolikt på fredag nästa vecka. Regionförvaltningsverket informerar separat om beslutet.