Välj en sida

Regionförvaltningsverket i Södra Finland förlänger den gällande bestämmelsen om stängning av idrotts- och rekreationslokaler i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts område för perioden 11–24.1.2022. Samtidigt förlängs den gällande sammankomstbegränsningen, enligt vilken tillställningar inomhus är förbjudna, ända till slutet av januari.

 Det nya stängningsbeslutet av Regionförvaltningsverket i Södra Finland omfattar fortfarande alla de lokaler som enligt § 58 g i lagen om smittsamma sjukdomar kan förordnas att stängas och gäller de aktörer som disponerar över utrymmen i fråga om motions-, idrotts- nöjes- eller rekreationsverksamhet i följande lokaler:

  • utrymmen inomhus som används för lagsport, gruppträning, utövande av kontaktsporter och andra motsvarande former av sport eller idrott
  • träningslokaler och andra motsvarande utrymmen för inomhusidrott
  • allmänna bastur och simhallars, friluftsbads och badinrättningars bassängområden samt omklädningsrum som finns i omedelbar anslutning till dem
  • dansställen samt utrymmen som används för körsång, amatörteater eller annan motsvarande hobbyverksamhet i grupp
  • nöjes- och temaparker, tivolin samt inomhusutrymmen i djurparker
  • inomhuslekparker och inomhuslekplatser
  • allmänna utrymmen i köpcentra, med undantag för affärslokaler i detaljhandeln och lokaler som används för tillhandahållande av tjänster samt passager till dessa lokaler.

Lokalerna som beordrats hålla stängt kan ändå användas för fritidsverksamhet för barn och unga födda år 2003 eller yngre. I verksamheten ska också deltagarnas hälsosäkerhet iakttas.

  • Lokalerna kan också användas för lagstadgade tjänster, till exempel medicinsk rehabilitering, skolors gymnastikundervisning och ordnande av coronavaccineringar.
  • Också förhandsröstning i välfärdsområdesvalet är tillåten i lokaler som i övrigt är stängda.
  • Dessutom omfattas inte besluten om stängning av lokaler vare sig professionell idrott eller verksamhet som omfattas av privat- eller familjeliv.

Regionförvaltningsverket förlänger sammankomstbegränsningarna till och med 31.1

Regionförvaltningsverket förlänger med sitt nya beslut den gällande sammankomstbegränsningen i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts område till och med 31.1.2022.

Enligt beslutet är alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas inomhus förbjudna. Antalet personer i sammankomster utomhus har inte begränsats, men i utrymmena måste deltagarnas hälsosäkerhet ändå även i fortsättningen iakttas enligt lagen om smittsamma sjukdomar.

Coronabegränsningar i Kyrkslätts kommuns lokaler

Skolorna börjar som normalt i närundervisning 10.1.2022 med beaktande av att begräsningarna i sista hand utfärdas för barn och unga.  Användningen av munskydd under skoldagen utvidgas att gälla elever i årskurserna 3–5 från och med 10.1.2022. Vi följer fortfarande UKM:s, THL:s och Regionförvaltningsverkets anvisningar om ordnande av hälsosäker undervisning.

Kyrkslätts simhall är stängd till och med 24.1.2022.

Idrottshallen i Jokirinteen oppimiskeskus, idrottshallen i skyddsrummet, skolornas och ungdomslokalernas motionslokaler, gym och alla kommunens motionslokaler inomhus är stängda till och med 24.1.2022.

Lokalerna som nämns ovan kan ändå användas för ledd fritidsverksamhet för barn och unga födda år 2003 eller senare, samt för genomförande av lagstadgade tjänster.

Beslutet begränsar inte heller den professionella idrotten.

I kommunens lokaler följer man för dessa målgruppers del gällande beslut om turer för varje lokal.

Biblioteket är fortfarande öppet. Offentliga tillställningar kan inte ordnas i biblioteket.

Fyyri har för närvarande ungdomslokalsverksamhet. Ungdomslokalsverksamheten i Masaby och Veikkola fortsätter från och med 10.1.2022. Antalet kunder begränsas med iakttagande av hälsosäkerheten.

Masalan nuorisoteatteri fortsätter sin verksamhet enligt begränsningarna 10.1.2022. Ungdomsteatern informerar sina kunder om verksamheten.

Medborgarinstitutets undervisning fortsätter som distansundervisning från och med 17.1.2022, om rekommendationen om distansundervisning fortsätter. Medborgarinstitutet informerar sina kunder om hur undervisningen inleds.

Musikinstitutet och bildkonstskolan verkar normalt med iakttagande av hälsosäkerheten. Vårterminen börjar 10.1.2022.

Regionförvaltningsverkets beslut om sammankomstbegränsningar gäller också andra lokaler som administreras av kommunen, inklusive kommunhuset.

Coronasituationen i Kyrkslätt

Förekomsten av coronavirusinfektioner i Kyrkslätt har under de senaste två veckorna varit 2030/100 000 invånare (7.1.2022). Under de senaste två veckorna har antalet nya covid-19 sjukdomsfall varit i medeltal 58 per dag, och under sen senaste veckan i medeltal 62 per dag.

Under den senaste veckan har nästan alla fall varit av omikronvirusvarianten, som smittar lättare.