Välj en sida

Representanterna för Kyrkslätts och Vichtis kommuners ledning svarade onsdag 2.11 på klimatfrågor i Klimatlivesändningen. Från Kyrkslätt deltog kommundirektör Tarmo Aarnio i diskussionen, och Vichtis representerades av livskraftsdirektör Petra Ståhl. Evenemanget leddes av kommunernas gemensamma klimatkoordinator Vera Järvenreuna.

Kyrkslätts och Vichtis kommuner har länge samarbetat i fråga om klimatarbetet. Båda kommunerna har förbundit sig i sina klimatmål, och man har inom ramen för två klimatprojekt som finansierats av miljöministeriet gemensamt funderat på praktiska lösningar för att sätta fart på verkställandet av klimatarbetet. Det senare projektet håller nu på att avslutas, och på Klimatlive stannade man upp för att göra ett sammandrag av resultatet av kommunernas klimatarbete och dess framtida mål.

På Klimatlive svarade Aarnio och Ståhl på frågor som kommuninvånarna i förväg hade skickat från de olika delområdena i klimatarbetet. I frågorna funderade man bland annat varför kommunalt klimatarbete utförs och hur det finansieras. Representanten för vardera kommunen underströk att klimatarbetet inte utgör en belastning för kommunens ekonomi, utan man strävar därigenom efter att uppnå ekonomiska inbesparingar och stödja kommunens livskraft.

”Klimatarbetet ger också välfärd, teknologi, kompetens och nya invånare till kommunen. Det är en investering i framtiden och kommunens framgång”, konstaterar kommundirektör Aarnio.

Invånarna fick också svar på frågor om energiproduktionen på kommunens fastigheter. I Kyrkslätts kommuns budgetförslag för år 2023 har 0,7 miljoner euro anvisats för energieffektivitetsprojekt. På kommunens fastigheter utnyttjas redan nu förnybar energi, till exempel har vårdhemmet Lindgården ett solelssystem och Jokirinteen oppimiskeskus jordvärme. Det är till alla delar eftersträvansvärt att avstå från fossila bränslen, och det gäller inte bara kommunen, utan också kommuninvånarna och företagen.

”I kommunens område är över 600 privata solkraftstationer i drift, vilket vittnar om invånarnas och företagens intresse för klimatfrågan”, berättar Aarnio.

Ett aktuellt tema som lyftes fram i diskussionen var också energisparåtgärderna. Både Kyrkslätt och Vichtis är med i den nationella energisparkampanjen Snäppet svalare, och på Klimatlive gick man igenom kommunernas energisparåtgärder som gäller inomhustemperaturerna och optimering av belysningen. 

På Klimatlive fick klimatarbetet tack. Klimatarbetet har gynnat kommunerna, och i och med det kan kommunerna lära sig av varandra och vid behov även driva på varandras klimatarbete. I Kyrkslätt har man för avsikt att ta lärdom av Vichtis klimatbudget. I Vichtis budgetförslag för år 2023 ingår en klimatbudget som baserar sig på fenomenbaserad budgetering och som stödjer uppföljning och verkställande av kommunens kostnadseffektiva klimatarbete.

Vichtis har å andra sidan för avsikt att införa sin projektpartners goda praxis i klimat- och miljöfostran. I Kyrkslätt har dessa exemplariskt utvecklats inom småbarnspedagogiken och utbildningen. Alla daghem i Kyrkslätt hör till programmet Grön Flagg, och inom den grundläggande utbildningen utför man systematiskt klimatarbete. I Vichtis främjas klimatplanen för undervisningen inom projektfinansieringen.

”I båda kommunerna har man förbundit sig till goda mål, och vi har redan gjort mycket. Det kommer ännu många konkreta saker att göra, men vi är i full fart, och härifrån är det bra att fortsätta”, sammanfattar klimatkoordinator Järvenreuna.

Du kan se inspelningen av evenemanget här. Arrangörerna tackar alla som skickat frågor!