Välj en sida

Läraren för språk- och kulturgrupper ambulerar mellan skolorna som arbetspartner till lärarna och stöder eleverna i finska som andra språk i flexibla smågrupper och i sam- och kompanjonundervisning. 

Språk- och kulturlärare har anställts med projektbidrag, och i kommunen pågår ett pilotprojekt för verksamheten. Lärare för språk- och kulturgrupper stöder i huvudsak elever som övergått från förberedande undervisning till allmän undervisning samt andra elever med S2-bakgrund (finska som andra språk). För närvarande finns det X lärare för språk- och kulturgrupper i Kyrkslätt, och de arbetar i olika delar av Kyrkslätt. 

Vi intervjuade Minna Sundholm, som i höstas har börjat som lärare för språk- och kulturgrupper i Jokirinteen koulu. Hon arbetar också som utvecklarlärare för undervisning för språk- och kulturgrupper. I denna artikel berättar Minna om sitt arbete. 

Samarbete med olika lärare och utveckling av undervisningen i Kyrkslätt 

Det mest väsentliga i arbetet som lärare för språk- och kulturgrupper är samarbete med ämnes-/klasslärarna, speciallärarna och elevhandledarna. Med samarbete avses att lärarna sinsemellan kommer överens om hur läraren för språk- och kulturgrupper stöder eleven: tillsammans med den övriga klassen eller separat i ett annat klassrum.  

”Ju smidigare samarbetet löper, desto bättre stöd och nytta får eleverna och lärarna av läraren för språk- och kulturgrupper. Jag har ofta blivit ombedd att delta i träffar med vårdnadshavare eftersom jag oftast är den person som kan berätta bäst hur elevens lektioner och lärande framskrider. Med elevhandledarna har jag till exempel planerat och vidtagit kompletteringsåtgärder som gäller enskilda elevers studier. Med speciallärarna har jag kommit överens om vart och när jag patrullerar”, förklarar Minna. 

Minna arbetar också som utvecklarlärare för undervisning för språk- och kulturgrupper. Utvecklarläraren arbetar som pedagogiskt stöd till lärarna för språk- och kulturgrupper och som expert i språkmedveten undervisning för de övriga lärarna. Rent praktiskt har Minna ordnat gemensamma möten för lärarna för språk- och kulturgrupper och delat material om språkmedvetenhet.  

”Vid ett möte tog vi med lärarna för språk- och kulturgrupper en titt på artificiell intelligens och hur man kan utnyttja den i differentieringen av undervisningen. Jag har besökt andra skolor för att berätta om mitt arbete och gett praktiska tips för språkmedveten undervisning. Man kan alltid lätta på och utveckla samarbetet mellan lärarna och främja kunnande hos lärare för språk- och kulturgrupper. Nästa utvecklingsarbete är att sammanställa en språkmedveten materialbank som blir gemensam för hela kommunen”, berättar Minna. 

Hurdan är en vanlig vardag för läraren för språk- och kulturgrupper? 

Läraren för språk- och kulturgrupper ambulerar under dagen mellan flera olika klasser och mellan olika årskursnivåer. Man kan stöda och hjälpa elever antingen på lektionen som kompanjonlärare eller genom differentiering genom att ta några elever till ett annat klassrum. 

”I Jokirinteen koulu består arbetsdagen av flera olika årskursnivåer, från årskurs ett till årskurs nio. Dagen kan bestå av lärande av alfabetet i årskurs ett, en mattelektion i årskurs fem samt ett prov i hälsokunskap i årskurs åtta. Dagen kan avslutas med att jag är med på en träff med vårdnadshavare tillsammans med klassföreståndaren, specialläraren och en tolk. Mitt arbete är mångsidigt och mina dagar kan ibland vara hektiska”, beskriver Minna. 

Man kan behöva stöd av läraren för språk- och kulturgrupper i alla läroämnen, inte bara på lektionerna i finska. Den viktigaste arbetsuppgiften är ju att hjälpa elever som övergått från förberedande undervisning till allmän undervisning eller andra S2-elever att förstå innehåll i de olika läroämnena och stöda eleven i studierna i finska och i alla andra möjliga angelägenheter som anknyter till skola, språk eller kultur. Det är också möjligt att läraren och eleven till en början saknar gemensamt språk.  

”Om det till en början inte finns något gemensamt språk anlitar vi vid behov en översättare, till en början i större utsträckning och så småningom i mindre utsträckning. Det finaste är elevernas språkliga framsteg, även om framstegen är små: när eleven självmant vågar hälsa på och fråga om någonting på finska eller när de lite mer avancerade självmant kan besvara en provfråga på finska”, berättar Minna. 

Hurdan mottagning har lärarna för språk- och kulturgrupper fått i Kyrkslätts skolor? 

I början av året lät man göra en enkät för samarbetslärarna och rektorerna. Svaren på enkäten bekräftar den respons som Minna fått av lärarna: Lärarna för språk- och kulturgrupper har kommit väl till pass och har på många olika sätt underlättat lärarnas och S2-elevernas skolvardag. Man har upplevt att både lärarna och eleverna har fått stöd.  

”I bästa fall har man för vissa elever kanske till och med stoppat vägen till utslagning, när läraren för språk- och kulturgrupper har haft tid att koncentrera sig på att hjälpa och stöda eleven. I Kyrkslätt har man upplevt att det arbete som lärarna för språk- och kulturgrupper gör är verkligen viktigt och man önskar att det fortsätter efter projektperioden. Uppgifterna för läraren för språk- och kulturgrupper och samarbetet mellan de olika lärargrupperna kan utvecklas vidare. Här kunde utvecklarläraren ta vara på idén.”

Det bästa i arbetet som lärare för språk- och kulturgrupper är… 

Arbetsdagen för läraren för språk- och kulturgrupper är aldrig enformig eller rutinmässig – ingen dag är lik en annan. Arbetet kräver mångsidigt intresse och mångsidig kompetens, förmåga att komma överens med barn och ungdomar utan att glömma den ädla konsten att vara flexibel och sinnet för humor. Utöver den lämpliga lärarutbildningen stöder också erfarenheten och intresset för olika språk och kulturer arbetet.  

”Arbetet som lärare för språk- och kulturgrupper är verkligen mångsidigt och lagom hektiskt. De varierande dagarna och utvecklarlärarens arbetsuppgifter medför hyggligt med extra utmaningar – det passar mig!” berättar Minna. 

När en elev märker att ord har flera olika betydelser och slutligen kan använda dem i rätt kontext är detta ett av de många framgångsögonblicken för läraren för språk- och kulturgrupper. Också diskussioner om språk- och kulturfrågor med eleverna visar att arbetet bär frukt. Även då lär sig läraren något nytt.