Välj en sida

Arbetsgruppen för namntävlingen för Gesterby skolcentrum samlades 7.12 för första gången och beslutade närmare om hur tävlingen går till. Till namnarbetsgruppens ordförande valdes ordföranden för finska nämnden för fostran och utbildning Tuovi Ronkainen. Också ordföranden för svenska nämnden för fostran och utbildning Linda Basilier och ordföranden för bildnings- och fritidsnämnden Kari Virtanen var närvarande på distans, liksom även ungdomsfullmäktiges representant Sandra Kari.

Elever och lärare från alla de tre skolorna – Winellska skolan, Gesterbyn koulu och Papinmäen koulu – var närvarande. Eleverna i Gesterbyn koulu representerades den här gången av elevkårens ordförande Tuukka Haapaniemi, och lärarmedlemmen från skolan var Mari Saarikivi. Från Winellska skolan var elevrepresentanten Valter Åström och från lärarkåren Lillemor Sannholm på plats. Från Papinmäen koulu var Noah Mörsky elevmedlem, och skolans personal representerades av Wiljami Silvonen. Som föredragande och sekreterare för namnkommittén fungerar planerare Heidi Kurkinen från enheten för förvaltningen och utvecklingen av bildningstjänsterna.

Idésökningen i namntävlingen börjar i januari – vi väntar med intresse på förslag

I namntävlingen är syftet att hitta ett så bra och träffande namn som möjligt för den kommande skolbyggnaden i Gesterby. Namnet ska vara gångbart både på finska och svenska. I den nya byggnaden sker skolornas verksamhet parallellt dock så att de även i fortsättningen fungerar som sina egna skolor med egna namn. Nu söker vi alltså ett namn för den nya byggnaden, inte för skolorna.

Idésökningen i namntävlingen är öppen 22.1–11.2.2023, och då kan alla kommuninvånare lämna sina förslag via en elektronisk blankett. Framför allt önskar arbetsgruppen för namntävlingen att eleverna i skolorna i Gesterby skolcentrum ivrigt deltar i idégivningen.

Valter Åström som representerar Winellska skolans elever i arbetsgruppen berättar att det var riktigt roligt på det första mötet. Han säger att det är svårt att säga hurdana förslag vi kommer att se.

”Jag ser fram emot att se hurdana förslag det kommer in”, fortsätter han.

Tuovi Ronkainen, som fungerar som ordförande för arbetsgruppen, fortsätter lite på samma linje. Hon anser att uppgiften i arbetsgruppen för namntävlingen är intressant och även sällsynt – namntävlingar ordnas ju inte så ofta.

”Utmaningen är ju nu att hitta ett namn som lätt kan lanseras och som är lämpligt på båda språken, dryftar hon.

Bildnings- och fritidsnämnden beslutar om det nya namnet i maj

Efter förslagsfasen har det reserverats några veckor tid för genomgång av idéerna, och arbetsgruppen för namntävlingen får överväga förslagen i början av mars. Namnalternativen behandlas förutom i arbetsgruppen för namntävlingen också bland annat i skolornas elevkårer för att elevmedlemmarna i arbetsgruppen får en bra känning av vad skolans elever tycker om de olika namnförslagen.

På påskveckan kommer arbetsgruppen för namntävlingen att behandla alla förslag och väljer bland dem tre toppförslag. Efter det får eleverna och personalen i alla de tre skolorna ännu säga sin åsikt om de tre bästa förslagen – det röstas i skolorna i april.

Efter den öppna förslagsfasen, kvalificeringen i namnarbetsgruppen och omröstningen i skolorna väljer bildnings- och fritidsnämnden namn för den nya byggnaden för Gesterby skolcentrum i maj. Efter sommaren börjar sedan skisseringen av skyltarna på den nya byggnaden, och då tas det nya namnet genast i bruk.