Välj en sida

Nämnden för lokaltjänster sammanträdde 14.3. Vid sammanträdet behandlade man valet av serviceproducent för det gemensamma campuset, portföljsättningen för kommunens byggnader och en försäljnings- och rivningsplan för byggnaderna. Till serviceproducent för Kyrkslätts gemensamma campus valdes SRV.

Det gemensamma campuset som byggs norr om bibliotekshuset Fyyri kommer att erbjuda lokaler för Porkkalan lukio, Kyrkslätts gymnasium samt Kyrkslätts musikinstitut, medborgarinstitut och bildkonstskola. De planerade rumslösningarna stöder också att lokalerna på ett omfattande sätt kan användas av kommuninvånarna. Det gemensamma campuset genomförs enligt livscykelmodellen, där serviceproducenten svarar för planeringen och byggandet av byggnaden. Serviceproducenten svarar också för underhållet i 20 års tid.

Den totaltekonomiska fördelaktigheten, dvs. det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet, utgjorde grunden för val av serviceproducent. Kostnaden för projektets investeringsskede inklusive byggherreutgifterna kommer att uppgå till totalt ca 36,1 M€.

Nämnden behandlade portföljsättningen för kommunens byggnader. Portföljsättning är ett verktyg med hjälp av vilket man klassificerar kommunägda byggnader i grupper som man avser bevara, utveckla eller avstå ifrån. Samtidigt behandlade nämnden en fullmäktigemotion om att effektivera försäljningen av kommunens fastigheter som tagits ur bruk. Nämnden delgavs också en översikt av utfallet av ekonomin och investeringarna under början av året.

Ytterligare information:
Nämndens ordförande Noora Piili, tfn 040 579 1051
Föredragande, direktör för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen, tfn 050 414 0754