Välj en sida

Nämnden för lokaltjänster sammanträdde 21.9. Nämnden fick servicenätsutredningen för kännedom och beslutade för sin del om projektplanen för Nissnikuhuset. Dessutom framställde nämnden sitt budgetförslag för nästa år.

Servicenätsutredningen skapar underlag för planeringen och beslutsfattandet

Nämnden fick för kännedom Kyrkslätts bildnings- och fritidstjänsters servicenätsutredning, som kommunen har utarbetat tillsammans med utomstående experter.  Avsikten med utredningen är att ge information om olika eventuella utvecklingsförlopp i kommunen och deras effekter på planeringen av det kommande servicenätet. Nämnden för lokaltjänster beslutade om sitt eget ställningstagande till servicenätsutredningen. Utredningen behandlas härnäst i de övriga nämnderna, kommunstyrelsen och fullmäktige.

Beredningen av servicenätsplanen fortsätter, och utredningen utgör grundmaterialet för planeringen av servicenätet. I den fortsatta beredningen utförs förhandsbedömningen av konsekvenserna av de olika alternativen och växelverkan med intressenterna. Sedan bereds servicenätsplanen för beslutsfattande.

Servicenätsutredningen ingår i sin helhet i bilagematerialet till ärendet (pdf).

Projektplanen för Nisnikuhuset: ett allaktivitetshus som erbjuder omfattande bildningstjänster och betjänar alla invånare i Masabyområdet

Den tidigare godkända projektplanen för Nissnikun koulu har uppdaterats så att man i projektet bygger utrymmen också för biblioteks- och ungdomstjänsterna. Skolans elevantal dimensioneras enligt de senaste befolkningsprognoserna.

Beredningen av husbyggnadsprojekten fortsätter enligt de tidigare besluten

Nämndens förslag till budget och ekonomiplan 2024–2026 innehåller kommunens investeringsplan för husbyggande. Utöver Gesterby skolcentrum är betydande investeringar byggnadsprojekten för det gemensamma campuset, Nissnikuhuset och Kantvikin koulu under planering.

Ytterligare information:

Nämndens ordförande Noora Piili, tfn 040 579 1051

Föredragande, direktör för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen, tfn 050 414 0754

Sammanträdeshandlingar

Nämnden för lokaltjänster